Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
วิชาการ
   
 ประกาศ กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบรายวิชาซ้ำซ้อน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 ประกาศ ให้นักศึกษาทุกคนทำการประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2559
 ตารางสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรีภาคสมทบ(BC.3/58)จัดสอบระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ(BC.3/58)จัดสอบระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559
 กำหนดการสอบกรณีพิเศษปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ BC.3/58
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินกรศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (กลุุ่มวันเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2559
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (กลุ่มวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2559
 ประกาศวิทยาลัยนครรราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2558 (Block Course 4/2558)
 แจ้งกำหนดการจัดสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 2/2558 (ภาคปกติ)
 ประกาศ ให้นักศึกษาทุกคนทำการประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 รายวิชาที่จัดสอบนอกตาราง (BC.3/58)
 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (Block Course : 3/58 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 2559) จัดสอบระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559
 ตารางสอบปลายภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 ตารางเรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558
 ประกาศรายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ กลางภาคศึกษา 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document