หน้าแรก |  ติดต่อ-สอบถาม   
 
 
สมัครเรียนภาคพิเศษ
   สมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคสมทบ) 8 สาขาวิชา ดังนี้
 
 1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 4 ปี
 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 4 ปี
 3. บัญชีบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 ปี
 4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 4 ปี
 5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 4 ปี
 6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 4 ปี
 7. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 4 ปี
 8. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 4 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
   ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของการศึกษา (ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา)

 ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

 มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งวิทยาลัยสามารถติดต่อได้
วิธีการสมัคร
 
 1. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://nmc.ac.th/Admission/ ตามขั้นตอนดังนี้

   กรอกข้อมูลสมัครเรียน

   แนบเอกสารผ่านระบบ

   ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 3740301422

   เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปสัมภาษณ์ภายใน 24 ชั่วโมง โดยสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ และจะแจ้งผลให้ทราบทันทีในวันเดียวกัน

 2. สมัครด้วยตนเองที่ สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ชั้น 1 อาคาร 9 ชั้น วิทยาลัยนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 0 4446 6051 ต่อ 111
หลักฐานการสมัคร ที่ต้องนำใช้มาแสดงในวันรายงานตัว
   ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคการศึกษา (ม.6, ปวช.3), 4 ภาคการศึกษา (ปวส.) หรือ สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6, ปวช.3, กศน. ม.6, ปวส.2 หรือเทียบเท่า จำนวน 2 ชุด

 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ) จำนวน 1 ชุด

 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
เงื่อนไขต่าง ๆ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยนครราชสีมา
   หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง วิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสมัคร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 หากผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ

 หากผู้ที่มารายงานตัวเข้าศึกษาคนใดไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า วิทยาลัยถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ

 วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   ชำระ 2,000 บาท
การชำระค่าลงทะเบียน
 
 1. ชำระเป็นภาคการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง (ทุก ๆ 6 เดือน )

   การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 ภาคการศึกษา ใน 1 ปีภาคการศึกษา คือ

  • ภาคการศึกษาแรกชำระ 30,000 บาท ในวันลงทะเบียน

  • ภาคการศึกษาต่อไป ค่าเล่าเรียนแต่ละภาคการศึกษา =

 2. ชำระเป็น Block

   การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 3 งวดใน 1 ภาคการศึกษา คือ

  • งวดแรกชำระ 5,500 บาท ในวันลงทะเบียน

  • งวดที่สองชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนสอบปลายภาค

 3. ชำระเป็นรายเดือน

   การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระเป็นรายเดือน คือ

  • งวดแรกชำระ 5,500 บาท ในวันลงทะเบียน

  • งวดต่อไปชำระทุกเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท