หน้าแรก |  ติดต่อ-สอบถาม   
 
 
ระเบียบการรับสมัครเรียนระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
   สมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (ภาคสมทบ) 6 หลักสูตร ดังนี้
 
 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
 6. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
คุณสมบัติผู้สมัคร
   ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา)

 ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

 มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งวิทยาลัยสามารถติดต่อได้
วิธีการสมัคร
 
 1. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://nmc.ac.th/Admission/ ตามขั้นตอนดังนี้

   กรอกข้อมูลสมัครเรียน

   แนบเอกสารผ่านระบบ

   ชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 3740301422

   เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปสัมภาษณ์ภายใน 24 ชั่วโมง โดยสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ และจะแจ้งผลให้ทราบทันทีในวันเดียวกัน

 2. สมัครด้วยตนเองที่ สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ชั้น 1 อาคาร 9 ชั้น วิทยาลัยนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 0 4446 6051 ต่อ 111
หลักฐานการสมัคร ที่ต้องนำใช้มาแสดงในวันรายงานตัว
   ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาและใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ) จำนวน 1 ชุด

 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด

 และเอกสารอื่น ๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
เงื่อนไขต่าง ๆ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยนครราชสีมา
   หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง วิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสมัคร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 หากผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ

 หากผู้ที่มารายงานตัวเข้าศึกษาคนใดไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ

 วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   ชำระ 2,000 บาท
การชำระค่าลงทะเบียน
 
 1. ชำระเป็นภาคการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง (ทุก ๆ 6 เดือน )

   การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 ภาคการศึกษา ใน 1 ปีภาคการศึกษา คือ

  • ภาคการศึกษาแรกชำระ 30,000 บาท ในวันลงทะเบียน

  • ภาคการศึกษาต่อไป ค่าเล่าเรียนแต่ละภาคการศึกษา =


 2. ชำระเป็นรายเดือน

   การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระเป็นรายเดือน คือ

  • งวดแรกชำระ 7,000 บาท ในวันลงทะเบียน

  • งวดต่อไปชำระทุกเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท