หน้าแรก |  ติดต่อ-สอบถาม   
 
 
สมัครเรียนภาคปกติ
   สมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) 15 สาขาวิชา ดังนี้
 
 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 4 ปี
 2. แพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (พจ.บ.) 6 ปี
 3. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 4 ปี
 4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 4 ปี
 5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วท.บ.) 4 ปี
 6. แพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 4 ปี
 7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท.บ.) 4 ปี
 8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (วท.บ.) 4 ปี
 9. บัญชีบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 ปี
 10. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 4 ปี
 11. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 4 ปี
 12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 4 ปี
 13. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 4 ปี
 14. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 4 ปี
 15. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศษ.บ.) 4 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
   ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของการศึกษา (ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา)

 ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

 มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งวิทยาลัยสามารถติดต่อได้
วิธีการสมัคร
 
 1. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://nmc.ac.th/Admission/ ตามขั้นตอนดังนี้

   กรอกข้อมูลสมัครเรียน

   แนบเอกสารผ่านระบบ

   ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 3740301422

   เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปสัมภาษณ์ภายใน 24 ชั่วโมง โดยสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ และจะแจ้งผลให้ทราบทันทีในวันเดียวกัน

 2. สมัครด้วยตนเองที่ สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ชั้น 1 อาคาร 9 ชั้น วิทยาลัยนครราชสีมา ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 0 4446 6051 ต่อ 111
หลักฐานการสมัคร ที่ต้องนำใช้มาแสดงในวันรายงานตัว
   ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคการศึกษา (ม.6, ปวช.3), 4 ภาคการศึกษา (ปวส.) หรือ สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6, ปวช.3, กศน. ม.6, ปวส.2 หรือเทียบเท่า จำนวน 2 ชุด

 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ) จำนวน 1 ชุด

 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
เงื่อนไขต่าง ๆ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยนครราชสีมา
   หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง วิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสมัคร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 หากผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ

 หากผู้ที่มารายงานตัวเข้าศึกษาคนใดไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า วิทยาลัยถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ

 วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   ชำระ 5,000 บาท
การลงทะเบียน
 
 1. สำหรับผู้กู้ กรอ. หรือ กยศ.

   ยื่นกู้ได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนก่อน

 2. สำหรับผู้ชำระด้วยตนเอง

   กรณีชำระเต็มจำนวน ชำระยอดเต็มจำนวนทั้งหมดในวันลงทะเบียน

   กรณีแบ่งชำระ สามารถแบ่งชำระได้เป็น 3 งวดใน 1 ภาคการศึกษา คือ

  • งวดแรกชำระ 10,000 บาท ในวันลงทะเบียน

  • งวดที่สองชำระส่วนที่เหลือ 50% ก่อนสอบกลางภาค

  • งวดที่สามชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนสอบปลายภาค