หน้าแรก |  ติดต่อ-สอบถาม   
 
 
  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานระบบสมัครเรียนออนไลน์
แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 
     
       ข้าพเจ้ายินยอมให้วิทยาลัยนครราชสีมา ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
     1. ข้อมูลที่จัดเก็บและใช้โดยวิทยาลัยนครราชสีมาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่วิทยาลัยนครราชสีมาได้รับมาจากการกรอกข้อมูลในขั้นตอนการสมัคร ที่เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามหนังสือนี้เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
     2. วัตถุประสงค์ข้าพเจ้ายินยอมให้วิทยาลัยนครราชสีมาทำการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อใช้ในการรับสมัครนักศึกษา การตรวจสอบประวัติการศึกษาและ/หรือเอกสารทางการศึกษา หลักสูตรที่ศึกษา ระยะเวลาการศึกษา วุฒิที่สำเร็จการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษา
     3. การเปิดเผยส่งต่อข้อมูล โดย เปิดเผย/ส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ สำหรับจัดทำระเบียนสถิติ ส่งต่อข้อมูลให้กรมการปกครองสำหรับตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ เปิดเผย/ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
 
     
       ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว และยินยอมตามเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ