HOME > About NMC > เกี่ยวกับวิทยาลัย
 

 
           
ด้วยความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา (โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา) จึงร่วมกันพิจารณาที่จะจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น โดยได้ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมา จากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 21 ไร่ ณ บริเวณ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยได้ทำการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 โดยพระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) และฯพณฯ ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วิทยาลัยนครราชสีมามีการจัดวางผังบริเวณเป็นไปอย่างสวยงาม มีอาคารเรียนขนาดใหญ่ 9 ชั้น สนามกีฬามาตรฐาน และพื้นที่จัดกิจกรรมนันทนาการ โดยสถาบันแห่งนี้จะเน้นในการขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสมารถที่จะเรียนได้ด้วยค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ โดยใช้ชื่ออันเป็นมงคลว่า "วิทยาลัยนครราชสีมา"
ชื่อวิทยลัยนครราชสีมา  
ชื่อภาษาไทย :
วิทยาลัยนครราชสีมา (ว.นม.)
ชื่อภาษาอังกฤษ :
Nakhonratchasima College (NMC)

สีประจำสถาบัน  
น้ำเงิน :
แสดงถึงความหนักแน่น สุขุม การมีเหตุผล
ทอง :
แสดงถึงความรุ่งโรจน์ เจริญรุ่งเรือง

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน

มีรูปร่างลักษณะเป็นเส้นโค้งวนจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งหมายความว่า เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้เริ่มต้นจากภายในสู่ภายนอก อย่างสมดุล
   
ดอกไม้ประจำสถาบัน
  ดอกอินทนิล
   
ปรัชญา (Philosophy)  เรียนรู้   สร้างสรรค์   พัฒนา   นำคุณค่าบัณฑิตสู่สังคม
   
วิสัยทัศน์ (Vision)  สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านสุขภาพและบริการ
   
พันธกิจ (Missions)  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 2. พัฒนาสถาบันให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 3. สร้างองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายโอนความรู้และบริการสังคม
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ของวิทยาลัย คือ
    "บัณฑิตนักปฏิบัติและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์"
   
   เอกลักษณ์ของวิทยาลัย คือ
    "สถาบันด้านสุขภาพและบริการเพื่อท้องถิ่น"
   

   
เพลงประจำสถาบัน
 
เพลงมาร์ชวิทยาลัยนครราชสีมา [ ดาวน์โหลด ]
 
เพลงน้ำเงิน ทอง คล้องใจ [ ดาวน์โหลด ]
 
เพลงอินทนิล [ ดาวน์โหลด ]
 
เพลงวนม.วันนี้ [ ดาวน์โหลด ]