เบอร์โทรติดต่อภายใน
   
ชั้น 1
งานการเงิน/ทะเบียน 111
งานบัญชี/อาคารสถานที่ 112
งานจัดซื้อ/งานกองทุน 113
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 114
สำนักกิจการนักศึกษา 115
คณะการแพทย์แผนจีน 116
คณะเทคนิคการแพทย์ 117
   
ชั้น 3
สำนักวิทยบริการ 131
   
ชั้น 4
คณะสารสนเทศศาสตร์ 141
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 142
   
ชั้น 5
สำนักบัณฑิตวิทยาลัย 151
   
ชั้น 6
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 161
ชั้น 7
สำนักวิชาการ 171
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 172
คณะบริหารธุรกิจ 173
คณะนิติศาสตร์ 174
คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 175
คณะการแพทย์แผนจีน 176
   
   
ชั้น 8
อธิการบดี 181
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 182
สำนักทรัพยากรบุคคล 183
สำนักอธิการบดี 184
สำนักวิจัยและพัฒนา 185
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและมาตรฐาน
การศึกษา
186
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 187
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 188
รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมาย 189
ผู้รับใบอนุญาต 190