HOME > About NMC > กรรมการสภาวิทยาลัย
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
นายกสภาวิทยาลัย
 
     
 
นายแพทย์กวี ไชยศิริ
อุปนายกสภาวิทยาลัย
 
     
อาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาต
อาจารย์ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
ศ.(พิเศษ)ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี เพชรผุด
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์สุรภี อิงคากุล
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์สกนธ์ อินทกุล
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
อาจารย์สมศักดิ์ สุคำภา
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา ทศตา
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์
เลขานุการสภาวิทยาลัย