วิชาการ
ประกาศ แจ้งตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ กลางภาคการศึกษาที่ 1/60 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ระหว่างวันที่ 8 ก.ย.2560)
ประกาศ แจ้งกำหนดการจัดสอบกรณีพิเศษ กลางภาค การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.3/59)
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (Block Course : 3/59)จัดสอบระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศ แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน กลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการปฏิบัติงานด้าวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการปฏิบัติงานด้าวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบกรณีพิเศษปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาภาคปกติ
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

หน้า    1   2   3   4   5   Next