วิชาการ
ประกาศ แจ้งตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/2560)จัดสอบระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ แจ้งตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ
ประกาศ ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศ กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน และการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคปกติ
ประกาศ แจ้งตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ กลางภาคการศึกษาที่ 1/60 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ระหว่างวันที่ 8 ก.ย.2560)
ประกาศ แจ้งกำหนดการจัดสอบกรณีพิเศษ กลางภาค การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.3/59)
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (Block Course : 3/59)จัดสอบระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560
ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next