วิชาการ
ประกาศ แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน กลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศตารางสอบกลางภาค การศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (Block Course 1/59)สอบระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ ตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/59 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ข้อปฏิบัติกรณีนักศึกษาขาดสอบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบปลายภาคการศึกษา ของนักศึกษาภาคสมทบ BC.1/59
ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ตารางสอบ (Block Course 1/59) ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ จัดสอบระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2560
ประกาศกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (Bc.1/59)
ประกาศ กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ภาคปกติ)

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next