HOME > About NMC > คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารวิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
อธิการบดี
 
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา ทศตา
รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
และกิจการสภาวิทยาลัย
ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     
อาจารย์พิชชานาถ เงินดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และ เทคโนโลยีสุขภาพ
รองศาสตราจารย์(พิเศษ) กฤษฏา วัฒนศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และรองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมย์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     
อาจารย์ ดร.ปรีญาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร
คณบดีคณะสารสนเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (รักษาการ)
อาจารย์ ร.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุล
คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
     
อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ
ผู้อำนวยการวิทยาคารกรุงเทพฯ
นางวิไลลักษณ์ เชาว์พลกรัง
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี / หัวหน้างานบริการวิชาการ
     
อาจารย์ภัคธมล ศิรอรุณภัทร
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
อาจารย์สุภาพร ชินสมพล
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
     
นายปริวัฒน์ สีลาเสร็จ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
อาจารย์ ดร.ปรีญาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (รก.)
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และ
รับสมัคร (รักษาการ)
อาจารย์สุกัญญา ใจอดทน
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา (รก.)
นางสุชญา ส่องแสง
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล /
นายทะเบียน / หัวหน้างานอำนวยการ
     
นางสาวกรรณิการ์ อินธรชาธร
หัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางยุพดี แก่นกุล
หัวหน้างานจัดซื้อและคุรุภัณฑ์
นางสาวนิมิตร ยวดกระโทก
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
     
 
นายสุวรรณ วงษ์ญาติ
หัวหน้างานอาคารสถานที่