HOME > About NMC > คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารวิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
อธิการบดี
 
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา ทศตา
รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
และกิจการสภาวิทยาลัย
ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     
อาจารย์พิชชานาถ เงินดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และ เทคโนโลยีสุขภาพ
อาจารย์กฤษฏา วัฒนศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และรองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
อาจารย์ ดร.ปรีญาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร
คณบดีคณะสารสนเทศศาสตร์ (รักษาการ)
อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (รักษาการ)
     
อาจารย์ ร.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุล
คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ
ผู้อำนวยการวิทยาคารกรุงเทพฯ
นางวิไลลักษณ์ เชาว์พลกรัง
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี / หัวหน้างานบริการวิชาการ
นางสาวกมลภัทร เสียรขุนทด
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
     
อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
อาจารย์สุภาพร ชินสมพล
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
นายปริวัฒน์ สีลาเสร็จ
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
     
นางสาวเกศรินทร์  น้อยคำแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (ผู้แทน)
นางรุ่งทิพย์ จันทรศาลา
หัวหน้างานการเงินและทรัพย์สิน
นางสุชญา ส่องแสง
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล /
นายทะเบียน / หัวหน้างานอำนวยการ
     
นางสาวจีรนันท์ ถีระภาพร
หัวหน้างานบัญชี
นางยุพดี แก่นกุล
หัวหน้างานจัดซื้อ
นางสาวนิมิตร ยวดกระโทก
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
     
อาจารย์สุกัญญา ใจอดทน
หัวหน้างานนโยบายและแผน
นายชาลี เจิมขุนทด
หัวหน้างานอาคารสถานที่