HOME > About NMC > สาส์นนายกสภา
 
สาส์นจากนายกสภาวิทยาลัย
           ปัจจัยที่กำหนดการนำองค์กรของสถาบันการศึกษาประกอบด้วยอย่างน้อยสองประการ ประการแรกคือจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของชาติที่กำหนดว่า "มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข" นั่นหมายความว่าบัณฑิตพึงต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และประการที่สองคือคำมั่นซึ่งถือเป็นคำปฏิญาณต่อสังคมที่ผูกพันวิทยาลัยนครราชสีมาซึ่งกำหนดว่า "นำคุณค่าบัณฑิตสู่สังคม" ทั้งสองปัจจัยนำมาสู่การกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยคือ "มนุษย์ที่สมบูรณ์ผู้มีคุณค่าต่อสังคม"
          เพื่อให้ความมั่นใจว่าบัณฑิตของวิทยาลัยจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคมภายนอกอย่างแท้จริง วิทยาลัยจึงต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อการจัดระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงกล่าวได้ว่าการประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในอันที่จะทำให้ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจทั้งด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นความเข้าใจและความเข้มแข็งในเรื่องการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของวิทยาลัยจึงถือเป็นสิ่งที่บุคลากร คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษาต้องให้ความสำคัญเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาร่วมกัน มิใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดโดยลำพัง
          ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณและชื่นชมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เป็นกัลยาณมิตร เป็นต้นว่าผู้สนับสนุนทรัพยากรแก่วิทยาลัย บุคลากรของวิทยาลัย ภาคีเครือข่ายผู้ร่วมทำงานกับวิทยาลัย นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้ผลผลิตหรือผลงานของวิทยาลัย ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือพัฒนาให้วิทยาลัยนครราชสีมามีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในภายนอกให้เป็นที่ยอมรับของสังคมสืบไป
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
นายกสภาวิทยาลัย