Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
วิชาการ
   
 ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.3/2561)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ ปลายภาค ปีการศึกษา 2561
 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคสมทบ (กลุ่มวันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
 กำหนดการยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อน และยื่นคำร้องสอบกรณีพิเศษ
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค กรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (Block Course : 2/61) จัดสอบระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562
 ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ
 ประกาศ แจ้งนักศึกษาให้ทำการประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2561
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 61 (ขอสอบกรณีพิเศษ) ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2561
 ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2561
 ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปริญญาตรี ภาคปกติ
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี ภาคสมทบ (Block Course : 3/60) วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561
 ระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วย การสอบ พ.ศ. 2557
 ระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
 ระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วย การสอบ พ.ศ. 2561
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

หน้า    1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document