Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
วิชาการ
   
 ระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วย การสอบ พ.ศ. 2561
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (กลุ่มวันเสาร์-วันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2561
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (กลุ่มวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2561
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ และวันสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 2/2560
 ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560
 ประกาศ แจ้งนักศึกษาเข้าประเมินการสอนอาจารย์ โดยนักศึกษาในระบบออนไลน์ ภาคการศึกษา 2/2560 ภาคปกติ
 ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560 นักศึกษาภาคปกติ
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.2/60)
 ประกาศยื่นคำร้องนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.2/60)
 ประกาศ ตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ กลางภาค 2/2560
 ประกาศ แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนและการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ กลางภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ
 ประกาศ ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ
 ตารางสอบกรณีพิเศษปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/60)
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษปลายภาคการศึกษาที่ื 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/60)
 ประกาศ แจ้งตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/2560)จัดสอบระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560
 ประกาศ แจ้งตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ
 ประกาศ ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
 ประกาศ กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน และการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคปกติ

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document