Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
วิชาการ
   
 ตารางสอบกลางภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. 2560
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย พ.ศ.2560
 ประกาศวทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ.2560
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การขอปิดหลักสูตร พ.ศ.2560
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ.2560
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (กลุ่มวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2560
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (กลุ่มวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2560
 ประกาศขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค2/2559 จำนวน 2 รายวิชาดังนี้
 ประกาศ แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน กลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
 ประกาศตารางสอบกลางภาค การศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559
 ประกาศ ตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (Block Course 1/59)สอบระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560
 ประกาศ ตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/59 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560)
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ข้อปฏิบัติกรณีนักศึกษาขาดสอบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
 ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบปลายภาคการศึกษา ของนักศึกษาภาคสมทบ BC.1/59
 ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 ประกาศ ตารางสอบ (Block Course 1/59) ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ จัดสอบระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2560
 ประกาศกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (Bc.1/59)
 ประกาศ กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ภาคปกติ)

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document