Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
  เกี่ยวกับวิทยาลัย
   ที่ตั้ง
   เกี่ยวกับวิทยาลัย
   โครงสร้างการบริหาร
   กรรมการสภาวิทยาลัย
   คณะผู้บริหาร
   สาส์นนายกสภา
   สาส์นอธิการบดี
   หลักสูตรที่เปิดสอน
   เอกสารรับรองหลักสูตร
  วิทยาลัยนครราชสีมา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 บนเนื้อที่ กว่า 20 ไร่ ณ บริเวณตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ซึ่งพระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) และนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยท่านอาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาต

วิทยาลัยนครราชสีมา เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ทักษะความชำนาญทางวิชาชีพ ที่มีศักยภาพและมีคุณค่าต่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยใช้ชื่อ อันเป็นมงคลว่า วิทยาลัยนครราชสีมา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย โดยขยายเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ ณ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
     
ชื่อภาษาไทย  :  วิทยาลัยนครราชสีมา (วนม.)
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Nakhonratchasima College (NMC)
     
สีประจำสถาบัน     
น้ำเงิน  :  แสดงถึงความหนักแน่น สุขุม การมีเหตุผล
ทอง  :  แสดงถึงความรุ่งโรจน์ เจริญรุ่งเรือง
     
สัญลักษณ์ประจำสถาบัน  :
  มีรูปร่างลักษณะเป็นเส้นโค้งวนจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งหมายความว่า เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้เริ่มต้นจากภายในสู่ภายนอก อย่างสมดุล

[ Download]
     
ดอกไม้ประจำสถาบัน  :
  ดอกอินทนิล
     
ปรัชญา (Philosophy)  :  เรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนา นำคุณค่าบัณฑิตสู่สังคม
วิสัยทัศน์ (Vision)  :  สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านสุขภาพและบริการ
พันธกิจ (Missions)  :  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 2. พัฒนาสถาบันให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 3. สร้างองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายโอนความรู้และบริการสังคม
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อัตลักษณ์  :  "บัณฑิตนักปฏิบัติและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์"
เอกลักษณ์  :  "สถาบันด้านสุขภาพและบริการเพื่อท้องถิ่น"
     
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 E-Learning
 E-mail
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจ
 สารสนเทศศาสตร์
 นิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 การแพทย์แผนจีน
 เทคนิคการแพทย์
 วิทยาศาสตร์การแพทย์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 ที่ตั้ง
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
Untitled Document