Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
  เกี่ยวกับวิทยาลัย
   ที่ตั้ง
   เกี่ยวกับวิทยาลัย
   โครงสร้างการบริหาร
   กรรมการสภาวิทยาลัย
   คณะผู้บริหาร
   สาส์นนายกสภา
   สาส์นอธิการบดี
   หลักสูตรที่เปิดสอน
 
หลักสูตรผ่านการรับรอง / รับทราบ จาก อว.
  หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อย่างถูกต้อง
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 
 
  หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และสภาวิชาชีพ อย่างถูกต้อง
ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท / ป.บัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
  สาขาวิชากายภาพบำบัด
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564
    สภากายภาพบำบัด
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
    สภาการสาธารณสุขชุมชน
  สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
    กรมสวัสดิฯคุ้มครองแรงงาน
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
    สภาการแพทย์แผนไทย
 
คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
    สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
 
คณะศึกษาศาสตร์
  สาขาวิชาศึกษาศาสตรบัณฑิต
(การศึกษาปฐมวัย)
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
    ประกาศคุรุสภา
 
คณะเทคนิคการแพทย์
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
    สภาเทคนิกการแพทย์
 
คณะการแพทย์แผนจีน
  สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
    วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558
    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
   
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ
   
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
   
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556
   
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   
   
   
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 การศึกษาออนไลน์
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สาธารณสุขศาสตร์
 การแพทย์แผนจีน
 เทคนิคการแพทย์
 วิทยาศาสตร์การแพทย์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
Untitled Document