Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
  เกี่ยวกับวิทยาลัย
   ที่ตั้ง
   เกี่ยวกับวิทยาลัย
   โครงสร้างการบริหาร
   กรรมการสภาวิทยาลัย
   คณะผู้บริหาร
   สาส์นนายกสภา
   สาส์นอธิการบดี
   หลักสูตรที่เปิดสอน
  สาส์นจากอธิการบดีวิทยาลัย
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
อธิการบดี
          วิทยาลัยนครราชสีมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเดียวกับจังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสถาบันที่มีอัตลักษณ์และเน้นด้านสุขภาพและบริการ ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป ซึ่งในการดำเนินงานนั้น วิทยาลัยยึดหลักเกณฑ์กฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ และนโยบายของกรรมการสภาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาลัยให้มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยความปรารถนาดีจากอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
อธิการบดี
๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 การศึกษาออนไลน์
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สาธารณสุขศาสตร์
 การแพทย์แผนจีน
 เทคนิคการแพทย์
 วิทยาศาสตร์การแพทย์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
Untitled Document