Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
  เกี่ยวกับวิทยาลัย
   ที่ตั้ง
   เกี่ยวกับวิทยาลัย
   โครงสร้างการบริหาร
   กรรมการสภาวิทยาลัย
   คณะผู้บริหาร
   สาส์นนายกสภา
   สาส์นอธิการบดี
   หลักสูตรที่เปิดสอน
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
  8 คณะ 15 สาขาวิชา   6 หลักสูตร  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
  1 หลักสูตร        
 
ระดับปริญญาตรี 8 คณะ 15 สาขาวิชา
คณะ สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีบัณฑิต 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4 ปี

คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) 4 ปี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 4 ปี

คณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 4 ปี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) 4 ปี
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย) 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย) 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 4 ปี

คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 4 ปี

คณะการแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (การแพทย์แผนจีน) 6 ปี

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) 4 ปี

   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 หลักสูตร
     หลักสูตร (สาขาวิชา)
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

   
ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร
     หลักสูตร (สาขาวิชา)
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ)

   
 
   
 
 
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 การศึกษาออนไลน์
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สาธารณสุขศาสตร์
 การแพทย์แผนจีน
 เทคนิคการแพทย์
 วิทยาศาสตร์การแพทย์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
Untitled Document