Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
สถาบันพระปกเกล้า
 สื่อรณรงค์สร้างสำนึกพลเมือง : หนังสั้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ “พลเมืองไทย”
 (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)
 1. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
     
  The Lost Helmets หมวกกันน็อคที่หายไป   ประเทศไทยหรือที่อยู่อาศัยไปวันๆ   สมชายนายมาสาย
           
     
  How Big   Popular   หมุน
           
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป
     
  เต๋า นายพลเมืองดี   สานึกพลเมืองดี   Untitle
           
     
  I am citizen   สาธารณะ สุข   พลเมืองไทยมั้ยล่ะ
           
     
  ฅ ขึงขัง   นัตถิ โลเกอนันถิโต   พลเมืองต้นแบบ
           
 3. Video clip_หายไวๆนะ
   วิดีทัศน์เป็นคลิปสั้นนำเสนอแนวคิดพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือสาธารณะ โดยสื่อสารให้เห็นว่าทาพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบนี้ ก็ให้หายไว ๆ นะ นิสัยแย่ ๆ อย่าได้กลับมาเป็นอีก
       
  ชุดที่ 1 : ลานจอดรถ   ชุดที่ 2 : โรงพยาบาล    
           
 4. Video clip_ ต่อมสำนึกอักเสบ
   วิดีทัศน์เป็นรูปแบบ Music Film แนวคิด อย่าทาตัวให้สังคมรังเกียจ การขาดความซื่อสัตย์ ขาดวินัย ขาดเหตุผล ขาดความรับผิดชอบ ก็คือ การขาดจิตสำนึก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทำได้ง่ายแต่ทำแล้วเป็นสิ่งที่ เบียดบังคนในสังคมและฉุดรั้งประเทศชาติไม่ให้เจริญรุ่งเรือง นำเสนอผ่านเพลง “ต่อมสำนึกอักเสบ”
         
  ต่อมสานึกอักเสบ        
           
 5. Video clip_ New Normal
   จากการเกิดปรากฏการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนอยากมาก และกลไกทางสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้คนไม่สามารถใช้ชีวิตในวิถีเดิมได้อีกต่อไป วิดีทัศน์นำเสนอแนวคิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ที่ต้องตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวมมากขึ้น
         
  New Normal        
           
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 การศึกษาออนไลน์
 สมัครบริการ E-mail วิทยาลัย
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สาธารณสุขศาสตร์
 การแพทย์แผนจีน
 เทคนิคการแพทย์
 วิทยาศาสตร์การแพทย์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
Untitled Document