Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
 
 
 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 21 มิถุนายน 2562
ตารางเรียนรวมภาคการศึกษา 1/2562 (ฉบับร่าง) 8 มิถุนายน 2562
กำหนดการลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 12 พฤษภาคม 2562
ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.3/2561) 4 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ ปลายภาค ปีการศึกษา 2561 9 มีนาคม 2562
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 9 มีนาคม 2562
 
 
 
 
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาค
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศกราช ๒๕๖๒
 
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจ
 สารสนเทศศาสตร์
 นิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 การแพทย์แผนจีน
 เทคนิคการแพทย์
 วิทยาศาสตร์การแพทย์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 ที่ตั้ง
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
 
Untitled Document