Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
 
 
 
กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2564
   วิทยาลัยนครราชสีมาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีท่าน รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการวิทยาลยนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
 
การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ วิทยาลัยนครราชสีมา
   คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคณะผู้บริหารวิทยาลัยนครราชสีมา ได้ลงนามบันทึกความร่วม
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
   วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 สำนักวิชาการวิทยาลัยนครราชสีมา ได้จักกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึ
งานบริการวิชาการ (Academic Service) ระดับสถาบัน โดยวิทยาลัยนครราชสีมา ให้แก่ บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 งานบริการวิชาการ (Academic Service) ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการระดับสถาบัน โดยในปีนี้วิ
 
 
 
 
 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบรับตรงพิเศษ 2 กรกฎาคม 2565
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยนครราชสีมา 19 มิถุนายน 2565
ระบบยืนยันขอรับสิทธิ์ลดค่าเล่าเรียน และระบบยืนยันให้นำเงินช่วยเหลือจากโครงการ ชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 19 มีนาคม 2565
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบรับตรงอิสระ รอบ2 4 มิถุนายน 2565
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 19 พฤษภาคม 2565
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบรับตรงอิสระ 7 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินสามารถเข้าไปลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานผ่านช่องทาง กยศ.Connect (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยกู้ยืม) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 31 ก.ค. 2565 ปีการศึกษา2565 8 เมษายน 2565
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบโควตาพิเศษ 8 เมษายน 2565
 
 
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สหเวชศาสตร์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
 
Untitled Document