Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
 
 
 
ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.3/2561) 4 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ ปลายภาค ปีการศึกษา 2561 9 มีนาคม 2562
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 9 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 14 กุมภาพันธ์. 2562
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคสมทบ (กลุ่มวันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 14 กุมภาพันธ์. 2562
กำหนดการยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อน และยื่นคำร้องสอบกรณีพิเศษ 13 กุมภาพันธ์. 2562
 
 
 
 
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 (The 6th NMCCON 2019) สังคมผู้สูงวัย : โอกาสและความท้าทายของอุดม ศึกษา
กิจกรรมโครงการการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศของวิทยาลัยนครราชสีมา (NMC Knowledge Management for Being the Best Practices)
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 E-Learning
 E-mail
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจ
 สารสนเทศศาสตร์
 นิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 การแพทย์แผนจีน
 เทคนิคการแพทย์
 วิทยาศาสตร์การแพทย์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 ที่ตั้ง
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
 
Untitled Document