Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
 
 
 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา
   เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมลำตะคอง โดยท่าน ดร. ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ซึ่งภายในพิธีได้มีการบายศรีสู่ขวัญน
 
 
 
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
   วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยนครราชสีมา โดยสำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีถวายราชสดุด
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ร่างอาจารย์ใหญ่ (อาจาริยบูชา) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา
   วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดพิธีทำบุญ "อาจาริยบูชา" (พิธีทำบุญอุทิศส
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565
   วิทยาลัยนครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจ
 
 
 
 
 
ประกาศ รายชื่อตารางสอบนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกลางภาคกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 7 กันยายน 2565
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 สิงหาคม 2565
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ) 6 สิงหาคม 2565
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบรับตรงพิเศษ 2 กรกฎาคม 2565
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยนครราชสีมา 19 มิถุนายน 2565
ระบบยืนยันขอรับสิทธิ์ลดค่าเล่าเรียน และระบบยืนยันให้นำเงินช่วยเหลือจากโครงการ ชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 19 มีนาคม 2565
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบรับตรงอิสระ รอบ2 4 มิถุนายน 2565
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 19 พฤษภาคม 2565
 
 
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สหเวชศาสตร์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
 
Untitled Document