Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
 
 
 
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.2/2564) 25 ธันวาคม 2564
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 3 ธันวาคม 2564
ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 1 ธันวาคม 2564
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบโควตารอบที่ 1 ทุนเรียนดี (ประเภทยกเว้นการสอบคัดเลือก) 15 ตุลาคม 2564
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 21 ตุลาคม 2564
ประกาศ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการจัดสอบปลายภาคการศึกาาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นระบบสอบ Online 2 ตุลาคม 2564
 
 
 
 
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
   เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและประเพณีไทย โดยท่าน รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธ
ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่างคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา และสำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง ในกิจกรรมวันลอยกระทง
 
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สหเวชศาสตร์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
 
Untitled Document