Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
 
 
 
กิจกรรมสืบสานรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
   วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดกิจกรรม สืบสานรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี และ ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ให้เกียรติมาเป็นประ
 
 
 
พิธีทำบุญคณะสหเวชศาสตร์ และกิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโชคชัย
   เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญ และกิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 16
   วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 สำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ อินทนิลเกมส์ ครั้งที
พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช จ.นครราชสีมา
        เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช จ.นครราชสีมา พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ
 
 
 
 
 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง(รอบ3) 5 พฤษภาคม 2566
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง และรอบรับตรง(รอบ2) 7 เมษายน 2566
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 7 เมษายน 2566
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี ภาคสมบท (BC.3/2565) 25 มีนาคม 2566
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 24 มีนาคม 2566 9 มีนาคม 2566
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 8 มีนาคม 2566
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญคณะสหเวชศาสตร์ และกิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโชคชัย 7 มีนาคม 2566
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 16 1 มีนาคม 2566
 
 
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สหเวชศาสตร์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สารนายกสภา
 สารอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
 
Untitled Document