Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
 
 
 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบโควตารอบที่ 1 ทุนเรียนดี (ประเภทยกเว้นการสอบคัดเลือก) 15 ตุลาคม 2564
ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 1 ธันวาคม 2564
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 21 ตุลาคม 2564
ประกาศ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการจัดสอบปลายภาคการศึกาาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นระบบสอบ Online 2 ตุลาคม 2564
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ตุลาคม 2564
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/2564) 2 ตุลาคม 2564
 
 
 
 
ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่างคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา และสำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา และนายวิเชียร ไชยสอน ผู้อำนวยการสำนักยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมลงน
กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง ในกิจกรรมวันลอยกระทง
พิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมลำตะคอง
 
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 การศึกษาออนไลน์
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สาธารณสุขศาสตร์
 การแพทย์แผนจีน
 เทคนิคการแพทย์
 วิทยาศาสตร์การแพทย์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
 
Untitled Document