Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
 
 
 
พิธียกเสาธงชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา
   วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดพิธียกเสาธงชาติ โดยมีพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจา
 
 
 
กิจกรรมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานธรรม (บริเวณหน้าสระบัว) วิทยาลัยนครราชสีมา
   วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยได้จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา
โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม เชิดชูคนดี พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา
   วันที่ 30 กันยายน 2566 สำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดโครงการส่งเสริมวินัย คุณธรร
พิธีอาจาริยบูชา ประจำปี 2566 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่ออุทิศส่วนกุศลและสำนึกในบุญคุณของอาจารย์ใหญ่
   เมื่อวันเสารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีอาจาริยบูชา ประจำปี 2566 ณ หอประชุมลำตะคอง เพื่ออุทิศ
 
 
 
 
 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) 9 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (BC.2/2566) 1 ธันวาคม 2566
ตารางสอบระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (BC.2/2566) 13 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2 พฤศจิกายน 2566
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 24 ตุลาคม 2566
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบโควตาเรียนดี (รอบ 1) 11 ตุลาคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 5 ตุลาคม 2566
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2566 5 ตุลาคม 2566
 
 
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สหเวชศาสตร์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สารนายกสภา
 สารอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
 
Untitled Document