งานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยนครราชสีมา สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๙ เมษาบน ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
     
ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ และปัจฉิมนิเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 บริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2557 ที่วิทยาลัยนครราชสีมา