กองทุน กยศ.
ประกาศ แจ้งนักศึกษาผู้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกชั้นปีเข่าร่วมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ การเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ
ธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan
กำหนดการส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน กยศ. นักศึกษารายเก่า – รายใหม่
แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่)

หน้า    1   2   Next