ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาโควตารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อสอบสัมภาษณ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
ขอเชิญที่ผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันนี้ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันพุธที่ 16 พฤษภาคม - อังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ประกาศ ยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ (ขอสอบย้อนหลัง) นักศึกษาภาคสมทบที่ขาดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2560 (BC.2/60)
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

หน้า    1   2   3   4   Next