HOME > หลักสูตร > หลักสูตรภาคสมทบ (BLOCK COURSE)
 
 
 
     หลักสูตรภาคสมทบ (Block Course)
 
  คณะสารสนเทศศาสตร์
    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
    - สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
     
    คุณสมบัติของผู้เรียน
    - ผู้ที่จบ ม.6 ปวช. จบ ปวส. ป.ตรี
    * เรียนวันอาทิตย์
     
  คณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
    - สาขาวิชานิติศาสตร์
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
    - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     
    คุณสมบัติของผู้เรียน
    - ผู้ที่จบ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี
    * เรียนวันเสาร์และอาทิตย์
     
 
  คณะบริหารธุรกิจ
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
    - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาเอกเลือกการจัดการ
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
    - สาขาวิชาการบัญชี
     
    คุณสมบัติของผู้เรียน
    - ผู้ที่จบ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี
    * เรียนวันอาทิตย์
     
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
    - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
    - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     
    คุณสมบัติของผู้เรียน
    เป็นกลุ่มบุคลากรในสถานบริการด้านสุขภาพ/
(โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)/
กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม/ในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น หรือบุคลากรในสถานประกอบการ ที่จบ
ม.6/ปวช. หรือ ปวส./ป.ตรี
    * เรียนวันเสาร์และอาทิตย์
     
  ดาวน์โหลดใบสมัคร [ Click ]