การจัดการความรู้ [KM]  
    โครงการบริการวิชาการ KM ประจำปีการ พ.ศ. 2561  
  การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติที่ส่งผลต่อ KPA โดย : อ.ดร.จันทร์ ติยะวงศ์
 
  แนวทางการใช้สถิติสำหรับการวิจัย โดย : อ.ผศ. อรณิชชา ทศตา
 
  การประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิต โดย : อ.ดร.กรธณธัช ปัญญาใส
 
  เทคนิคการตีพิมพ์การวิจัยในวารสารนานาชาติ โดย : อ.ดร.สิริญญา ทายะ
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดย : อ.กัมปนาท คำสุข
 
  การรักษาโรคไอเรื้อรังโดย จางจังจิ่ง โดย : อ.พจ.วิไลรัตน์ อนันตกลิ่น
 
  ออฟฟิต ซินโดรม โดย : อ.พจ.สาคร แง้นกลางดอน
 
  โครงการสร้างนักวิจัยรุ่มใหม่ (ลูกไก่) โดย : อ.อนุชา พิมายนอก