ทะเบียน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเรียนครบตามหลักสูตร ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
การลงทะเบียนเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที 13 มิถุนายน 2560

หน้า    1   2   3   4   5   Next