วิชาการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2561
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปริญญาตรี ภาคปกติ
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี ภาคสมทบ (Block Course : 3/60) วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561
ระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วย การสอบ พ.ศ. 2557
ระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
ระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วย การสอบ พ.ศ. 2561
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (กลุ่มวันเสาร์-วันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2561

หน้า    1   2   3   4   5   Next