วิชาการ
ประกาศ ตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ กลางภาค 2/2560
ประกาศ แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนและการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ กลางภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ
ประกาศ ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ
ตารางสอบกรณีพิเศษปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/60)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษปลายภาคการศึกษาที่ื 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/60)
ประกาศ แจ้งตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/2560)จัดสอบระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ แจ้งตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ
ประกาศ ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศ กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน และการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคปกติ

หน้า    1   2   3   4   5   Next