วิชาการ
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (กลุ่มวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2560
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (กลุ่มวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2560
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค2/2559 จำนวน 2 รายวิชาดังนี้
ประกาศ แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน กลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศตารางสอบกลางภาค การศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (Block Course 1/59)สอบระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ ตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/59 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ข้อปฏิบัติกรณีนักศึกษาขาดสอบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบปลายภาคการศึกษา ของนักศึกษาภาคสมทบ BC.1/59

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next