วิชาการ
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ข้อปฏิบัติกรณีนักศึกษาขาดสอบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบปลายภาคการศึกษา ของนักศึกษาภาคสมทบ BC.1/59
ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ตารางสอบ (Block Course 1/59) ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ จัดสอบระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2560
ประกาศกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (Bc.1/59)
ประกาศ กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ภาคปกติ)
ประกาศ กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบรายวิชาซ้ำซ้อน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ให้นักศึกษาทุกคนทำการประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2559

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next