วิชาการ
ประกาศ กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบรายวิชาซ้ำซ้อน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ให้นักศึกษาทุกคนทำการประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรีภาคสมทบ(BC.3/58)จัดสอบระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ(BC.3/58)จัดสอบระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559
กำหนดการสอบกรณีพิเศษปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ BC.3/58
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินกรศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (กลุุ่มวันเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2559
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (กลุ่มวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2559
ประกาศวิทยาลัยนครรราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next