วิชาการ
ประกาศแจ้งกำหนดการ การยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ (นักศึกษาภาคปกติ) ปลายภาคการศึกษา 2/2559
ประกาศ ให้นักศึกษาภาคปกติทุกคนทำการประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนรอบ 2
ขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบ/วันสอบ สอบกลางภาค 2/59จำนวน 2 วิชา
ขอเพิ่มรายวิชาสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2559
ตารางสอบกลางภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. 2560
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย พ.ศ.2560
ประกาศวทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ.2560
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การขอปิดหลักสูตร พ.ศ.2560

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next