HOME > About NMC > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"  [ 06 ก.พ. 58 ]
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  [ 04 มี.ค. 57 ]
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  [ 16 ธ.ค. 56 ]
ขอความร่วมมือบุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมา ทำแบบประเมินคุณภาพ  [ 09 ธ.ค. 56 ]
อธิการบดี กล่าวต้อนรับ นศ.ใหม่  [ 18 ต.ค. 56 ]
ขอเชิญร่วมงาน มอบเข็มตราสัญลักษณ์และเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข  [ 24 ก.ย. 56 ]
แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าเลือกสังกัดชมรม  [ 01 ส.ค. 56 ]
จัดอบรม "การใช้โปรแกรม office ในหน่วยงานภาคเอกชน"  [ 31 ก.ค. 56 ]
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556  [ 07 มิ.ย. 56 ]
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555  [ 05 ก.ย. 55 ]
ดูข่าวทั้งหมด
ขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบ/วันสอบ สอบกลางภาค 2/59จำนวน 2 วิชา  [ 24 ก.พ. 60 ]
ORUSPU KALTAK FAHİŞE HALIT  [ 24 ก.พ. 60 ]
ตารางสอบกลางภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2559  [ 22 ก.พ. 60 ]
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. 2560  [ 18 ก.พ. 60 ]
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย พ.ศ.2560  [ 18 ก.พ. 60 ]
ประกาศวทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ.2560  [ 18 ก.พ. 60 ]
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การขอปิดหลักสูตร พ.ศ.2560  [ 18 ก.พ. 60 ]
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ.2560  [ 18 ก.พ. 60 ]
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560  [ 17 ก.พ. 60 ]
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (กลุ่มวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2560  [ 17 ก.พ. 60 ]
ดูข่าวทั้งหมด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  [ 17 ก.พ. 60 ]
ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  [ 07 ธ.ค. 59 ]
ตารางสอบปลายภาค1/2559 ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม - 17 ธันวาคม 2559  [ 11 พ.ย. 59 ]
กำหนดการและขั้นตอนลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1  [ 29 ก.ค. 59 ]
ประกาศกำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  [ 05 ก.ค. 59 ]
ตารางห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2558  [ 03 พ.ค. 59 ]
ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558  [ 19 เม.ย. 59 ]
ตารางสอบกลางภาคและรายชื่อสอบภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  [ 16 ก.พ. 59 ]
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2558  [ 19 ธ.ค. 58 ]
ตารางห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558  [ 18 พ.ย. 58 ]
ดูข่าวทั้งหมด
กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่น้ำเงิน-ทอง ประจำปีการศึกษา 2558  [ 28 ส.ค. 58 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"  [ 17 ก.ค. 58 ]
กำหนดการพิธีไหว้ครูและกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่สีน้ำเงิน – ทอง (รับน้องปลอดเหล้า) ประจำปีการศึกษา 2557  [ 29 ก.ค. 57 ]
กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายใน “อินนิลเกมส์” ครั้งที่ ๑๐  [ 22 ม.ค. 57 ]
กำหนดการ พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  [ 28 พ.ย. 56 ]
ระเบียบการแต่งการของนักศึกษา  [ 27 ก.ย. 56 ]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  [ 30 ก.ค. 56 ]
กำหนดการพิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556  [ 28 มิ.ย. 56 ]
ดูข่าวทั้งหมด
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan  [ 04 พ.ย. 59 ]
กำหนดการส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน กยศ. นักศึกษารายเก่า – รายใหม่  [ 11 ส.ค. 59 ]
แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  [ 28 ต.ค. 58 ]
กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่)  [ 05 ก.ค. 56 ]
แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.ทุกชั้นปี และ กรอ.เฉพาะชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  [ 10 ก.ย. 55 ]
กำหนดการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา  [ 10 ก.ค. 55 ]
กำหนดการ สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา รหัส 55 และผู้กู้รายใหม่ รหัส 55-54-53-52  [ 18 มิ.ย. 55 ]
กำหนดการกู้ยืม กยศ. / กรอ. ปีการศึกษา 2555  [ 30 พ.ค. 55 ]
นักศึกษาที่ีประสงค์กู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ จาก กยศ. ปี 2555  [ 15 ก.พ. 55 ]
มาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบอุกทกภัย  [ 19 ม.ค. 55 ]
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
 
เรื่อง   ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"

ด้วยวิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (Knowledge Management Implementation)" ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 06 ก.พ. 58 ]   
เรื่อง   กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

วิทยาลัยนครราชสีมา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันอังคาร ที่๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมโชคชัย  วิทยาลัยนครราชสีมา

************************************************************* 

 เวลา  ๐๘.๓๐ น. คณาจารย์ นักศึกษาพร้อมกันที่ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา
 เวลา  ๐๙.๐๐ น. อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา เดินทางมาถึงห้องประชุมโชคชัย  พร้อมคณะผู้บริหาร
เวลา  ๐๙.๑๐ น. อาจารย์สุภาพร  ชินสมพล  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานฯ
เวลา  ๐๙.๒๐ น. อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา  กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา และบรรยายพิเศษด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่สังคมต้องการ
เวลา  ๐๙.๔๐ น. มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสถาบัน และคณะวิชา
เวลา  ๐๙.๕๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง (อาหารว่างเป็นกล่องรับประทานในห้องประชุม)
เวลา  ๑๐.๐๐ น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “ระเบียบการชำระเงินคืน กยศ.เพื่อสิทธิประโยชน์รุ่นต่อไป” โดยผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย  สาขาสามแยกปักธงชัย
เวลา  ๑๑.๐๐ น. พิธีมุฑิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทางการศึกษา  โดย สำนักกิจการนักศึกษา
เวลา  ๑๑.๓๐ น. ตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่กล่าวความรู้สึกต่อคณาจารย์ สถาบัน และรุ่นน้องตัวแทนนักศึกษารุ่นน้องกล่าวความรู้สึกต่อรุ่นพี่
เวลา  ๑๒.๐๐ น. (ถ่ายภาพร่วมกันที่ละคณะ)  พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของแต่ละคณะวิชา (ตามห้องที่คณะวิชากำหนด)
 
**************************************************
   
 หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในดุลยพินิจของคณะทำงาน
การแต่งกาย คณะผู้บริหารคณาจารย์  สวมสูทวิทยาลัยเสื้อด้านในสีสุภาพ
  นักศึกษา  สวมชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบของวิทยาลัย หรือชุดพิธีการ

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 04 มี.ค. 57 ]   
เรื่อง   ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับ สภากาชาดไทยจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

ในวันที่ 19 ธ.ค. 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมโชคชัย (103A) ชั้น1


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 16 ธ.ค. 56 ]   
เรื่อง   ขอความร่วมมือบุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมา ทำแบบประเมินคุณภาพ

สำนักประกันคุณภาพ ขอความร่วมมือจากบุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมาทุกท่าน ทำแบบประเมินคุณภาพ ดังนี้

1.แบบประเมินความพึงพอใจระบบออนไลน์

2.แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยนครราชสีมา

3.แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ และจุดเน้นจุดเด่น(เอกลักษณ์) ของวิทยาลัยนครราชสีมา

ขั้นตอนการเข้าทำแบบประเมิน ให้บุคลากรเข้าไปที่ระบบ Teacher Login (http://www.nmc.ac.th/t_index.php) ก่อนแล้วเลือกที่เมนูด้านซ้ายมือ เมนู แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ *** ตามรูปภาพ

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน สำนักประกันคุณภาพ


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 09 ธ.ค. 56 ]   
เรื่อง   อธิการบดี กล่าวต้อนรับ นศ.ใหม่

อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้ากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามารายงานตัวเพื่อศึกษาต่อที่ วิทยาลัยนครราชสีมาในคณะต่างๆ รวมถึงคณะผู้ปกครอง ญาติพี่น้องที่เดินทางมาส่งนักศึกษาในวันนี้

XYI8B7.jpg


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 18 ต.ค. 56 ]   
เรื่อง   ขอเชิญร่วมงาน มอบเข็มตราสัญลักษณ์และเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข

          ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้จัดงานมอบเข็มตราสัญลักษณ์และเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีการศึกษา 2556 นี้ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ หอประชุมเก็บกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา (C-TECH)

         ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกคณะที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม และให้นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพทุกชั้นปีทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 24 ก.ย. 56 ]   
เรื่อง   แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าเลือกสังกัดชมรม
  ด้วยสำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เปิดให้นักศึกษาได้เลือกสังกัดชมรม ตามความชอบและความถนัดในความสามารถ
พิเศษต่างๆ ทางสำนักกิจการนักศึกษาจึงขอประกาศให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้มาเลือกเข้าเป็นสมาชิกสังกัดชมรม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ในวันเวลาราชการ และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากนักศึกษาไม่มาสมัครสมาชิกตามวันและเวลาที่กำหนด จะมีผลต่อการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาทันที โดยมีชมรมที่เปิดรับสมัครจำนวน ๘ ชมรม ดังต่อไปนี้
 

๑. ชมรมหมออนามัยอาสา

๒. ชมรมการแพทย์แผนจีน

๓. ชมรมโปงลางและนาฎศิลป์

๔. ชมรมส่งเสริมสุขภาพ

๕. ชมรมลมหายใจปลายด้ามขวาน (ไทย-มุสลิม)

๖. ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

๗. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. ชมรมค่ายอาสาพัฒนา

 

  อัตราจำนวนของสมาชิก และรายละเอียดของชมรมต่างๆ ขอให้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
   

Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 01 ส.ค. 56 ]   
เรื่อง   จัดอบรม "การใช้โปรแกรม office ในหน่วยงานภาคเอกชน"

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า)

กระทรวง ไอ ซี ที

จัดอบรม "การใช้โปรแกรม office ในหน่วยงานภาคเอกชน" (โปรแกรมไม่มีค่าลิขสิทธิ์)

วัน - เวลา

    ครั้งที่ ๑ การใช้งานโปรแกรม Libre Office

           วันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

    ครั้งที่ ๒ การติดตั้งและปรับแต่ง Libre Office

           วันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

สถานที่
    ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ วิทยาลัยนครราชสีมา

Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 31 ก.ค. 56 ]   
เรื่อง   งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการ

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา

 

เวลา 07.30 น.   คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาใหม่ พร้อมกันที่ ลานสระบัว
เวลา 08.00 น.   เริ่มพิธีไหว้พระพุทธโสธร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำสาถาบัน
เวลา 08.30 น.   คณะผู้บริหาร คณาจารย์เดินเข้าสู่ห้องประชุมโชคชัย
เวลา 08.40 น.   นักศึกษาใหม่ลอดซุ้มธงสถาบัน และเข้าสู่ห้องประชุมโชคชัย
เวลา 09.00 น.  

รักษาการผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

ต่ออธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ประธานในพิธีฯ

เวลา 09.10 น.   อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมากล่าวเปิดงานฯ
เวลา 09.20 น.   ดร.เรียม ตันศิริ อธิการบดีเกียรติคุณ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่
เวลา 09.30 น.   ร.อ.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุล รองอธิการบดีอาวุโส กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่
เวลา 09.40 น.   อาจารย์พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่
เวลา 10.00 น.   ดร.สำราญ บุญเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่
เวลา 10.20 น.   พักรับประทานอาหารว่าง (อาหารว่างเป็นกล่องรับประทานในห้องประชุม)
เวลา 10.40 น.  

ผศ.บัญชา วิทยอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่

เวลา 11.00 น.  

รักษาการผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานนักศึกษา

สมุดกิจกรรมและแฟ้มประวัติส่วนตัวของนักศึกษา

เวลา 11.30 น.   กิจกรรมสันทนาการ โดยองค์การบริหารนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
เวลา 12.00 น.   เสร็จกิจกรรม พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น.   นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามสถานที่ต่อไปนี้
    ห้อง G03A คณะบริหารธุรกิจ  ห้อง G04A คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
    ห้อง G05A คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ห้อง G07A คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ
    ห้องประชุมโกสุมพิสัย คณะนิติศาสตร์  ห้อง LAB.COM1 คณะสารสนเทศศาสตร์
     
หมายเหตุ   กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การแต่งกาย  

คณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ สวมสูทวิทยาลัย

นักศึกษา สวมชุดนักศึกษาตามระเบียบสถาบัน


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 07 มิ.ย. 56 ]   
เรื่อง   การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

วิทยาลัยนครราชสีมา ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน วิทยาลัยนครราชสีมา อยู่ระหว่างประกาศรายชื่อจากสำนักงานเลขานุการคุรุสภา และรับรองรายชื่อผู้สมัครเรียนก่อนที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป หรือติดตามผลประกาศรายชื่อได้ที่ http://gsc.nmc.ac.th/th/index.php   หรือ http://www.opec.go.th/

หลักสูตร ป.บัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะในที่ตั้งเท่านั้น ไม่มีการจัดการเรียนการสอนสอนที่ตั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย  044-466111 ต่อ 555  มือถือ 0892867883


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 05 ก.ย. 55 ]   
เรื่อง   ขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบ/วันสอบ สอบกลางภาค 2/59จำนวน 2 วิชา

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 24 ก.พ. 60 ]   
เรื่อง   ORUSPU KALTAK FAHİŞE HALIT
HACKED BY https://facebook.com/halit can yucel
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 24 ก.พ. 60 ]   
เรื่อง   ตารางสอบกลางภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 22 ก.พ. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. 2560

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 18 ก.พ. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย พ.ศ.2560

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 18 ก.พ. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศวทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ.2560

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 18 ก.พ. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การขอปิดหลักสูตร พ.ศ.2560

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 18 ก.พ. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ.2560

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 18 ก.พ. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 17 ก.พ. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (กลุ่มวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2560

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 17 ก.พ. 60 ]   
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 17 ก.พ. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 07 ธ.ค. 59 ]   
เรื่อง   ตารางสอบปลายภาค1/2559 ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม - 17 ธันวาคม 2559

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 11 พ.ย. 59 ]   
เรื่อง   กำหนดการและขั้นตอนลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 29 ก.ค. 59 ]   
เรื่อง   ประกาศกำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 05 ก.ค. 59 ]   
เรื่อง   ตารางห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2558

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 03 พ.ค. 59 ]   
เรื่อง   ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 19 เม.ย. 59 ]   
เรื่อง   ตารางสอบกลางภาคและรายชื่อสอบภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 16 ก.พ. 59 ]   
เรื่อง   กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2558

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 19 ธ.ค. 58 ]   
เรื่อง   ตารางห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 18 พ.ย. 58 ]   
เรื่อง   กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่น้ำเงิน-ทอง ประจำปีการศึกษา 2558

เนื่องด้วยสำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดโครงการตามแผนของวิทยาลัย กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่น้ำเงิน-ทอง ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา

ในการนี้สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา จึงขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่น้ำเงิน-ทอง ประจำปีการศึกษา 2558 นี้ กำหนดการตามเอกสารที่แนบมาด้วย


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 28 ส.ค. 58 ]   
เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ในวันที่ ๒๘-๒๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมะ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา

*หมายเหตุ การแต่งกาย

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- คณาจารย์ใส่เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงขาวสุภาพ

- นักศึกษา ใส่เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงขาวสุภาพ

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- คณาจารย์ใส่เสื้อม่วง กางเกงสุภาพ

- นักศึกษาใส่เสื้อฟ้า กางเกงวอร์ม


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 17 ก.ค. 58 ]   
เรื่อง   กำหนดการพิธีไหว้ครูและกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่สีน้ำเงิน – ทอง (รับน้องปลอดเหล้า) ประจำปีการศึกษา 2557

ตามที่สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องเรียน 104A และวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา ตามกำหนดการที่แนบมา


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 29 ก.ค. 57 ]   
เรื่อง   กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายใน “อินนิลเกมส์” ครั้งที่ ๑๐

กําหนดการจัดงาน การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ภายในครั้งที่ 10 “อินทนิลเกมส์” 


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 22 ม.ค. 57 ]   
เรื่อง   กำหนดการ พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

ตามที่สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้นในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโชคชัย(๑๐๔A) ในการนี้สำนักกิจการนักศึกษาจึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาทุกท่านเข้าร่วมถวายสักการะ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามกำหนดการที่แนบมาด้วยนี้


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 28 พ.ย. 56 ]   
เรื่อง   ระเบียบการแต่งการของนักศึกษา

การแต่งกายที่ถูกต้องของนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 27 ก.ย. 56 ]   
เรื่อง   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กำหนดการ พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ วิทยาลัยนครราชสีมา

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา

เวลา กิจกรรม
๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาพร้อมกันที่ ห้องประชุมโชคชัย ( ห้อง ๑๐๔ A )
๐๙.๓๐ น.

อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

ชมวีดีทัศน์ “พระราชกรณียกิจ แม่แห่งแผ่นดิน”

๐๙.๔๐ น.

พิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ ถวายเครื่องราชสักการะ ตามลำดับ

  - ผู้แทนนักศึกษา

  - ผู้แทนคณาจารย์

  - อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา วางพานพุ่มดอกมะลิ เปิดกรวย

    ดอกไม้ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดี

  - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

  - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร

  - กล่าวกลอนลำอีสานเทิดพระเกียรติ ชุด “พระมิ่งพระแม่ฟ้าประชาไทย”

  - ชมวีดีทัศน์ “สองมือแม่ ผู้สร้างรักที่ยิ่งใหญ่”

  - การอ่านทำนองเสนาะ “คือหัตถาครองพิภพ” โดย นางสาวบุษบา  โทธรรมมาส

  - มอบรางวัล “แม่ดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๖

  - มอบรางวัลลูกกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๖

  - มอบต้นไม้ “ต้นราชพฤกษ์” ให้กับผู้แทนนักศึกษาทุกคณะวิชา

  - ผู้แทนแม่กล่าวแสดงความรู้สึก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  - อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา กล่าวให้โอวาท

  - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนแม่ดีเด่น ถ่ายภาพร่วมกัน

  - เสร็จพิธี

หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การแต่งกาย

        คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สวมสูทวิทยาลัย เสื้อด้านในสีฟ้า

        นักศึกษา สวมชุดนักศึกษาตามระเบียบของสถาบัน


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 30 ก.ค. 56 ]   
เรื่อง   กำหนดการพิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
 
 

กำหนดการพิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

ณ หอประชุมเก็บกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ และวิทยาลัยนครราชสีมา

ในวันพฤหัสบดีที่   4   กรกฎาคม  2556
     

กำหนดซ้อมใหญ่พิธีไหว้ครู ณ  อาคารเก็บกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ 2556
เวลา  15.00 น.   คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันที่อาคารเก็บกาญจนา  วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
เวลา  15.30 น.   เริ่มการซ้อมใหญ่
เวลา  17.00 น.   เสร็จสิ้นการซ้อมใหญ่
     
กำหนดการพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่   4   กรกฎาคม  2556
เวลา  08.00 น.   นักศึกษาทุกคนพร้อมกันที่  ณ  หอประชุมเก็บกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา
เวลา  08.10 น.   นักศึกษาฝึกซ้อม/ทบทวนขั้นตอนพิธีการไหว้ครู
เวลา  09.00 น.   คณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นั่งประจำที่
เวลา  09.30 น.   อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ฉลอม อินทกุล) ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
เวลา09.40 น.   เรียนเชิญคณะผู้บริหารคณาจารย์ บนเวทีประจำที่
เวลา09.50 น.   ตัวแทนนักศึกษานำสวดบทบูชาครู
     
ช่วงกิจกรรมรับน้องใหม่
เวลา  12.00  น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารวิทยาลัยนครราชสีมา
เวลา  13.00  น.   รวมพลน้องใหม่ และสันทนาการ ณ  หน้าอาคารเรียนวิทยาลัยนครราชสีมา
เวลา  14.00  น.   กิจกรรม “สร้างรอยยิ้มประทับใจรับน้องใหม่ด้วยใจรัก” (ฐานละไม่เกิน 20 นาที)
เวลา  17.00 น.   เริ่มเข้าร่วมงาน  เฟรชชี่ไนท์ปาร์ตี้ NMC ปลอดเหล้า 2013 ณ ลานสระบัว วิทยาลัยนครราชสีมา
เวลา  17.30 น.   พิธีเปิดโดยท่านอธิการบดี  นายฉลอม  อินทกุล
เวลา  17.45 น.   การแสดงของ รุ่นพี่สาธารณสุข ปี2
เวลา  21.00 น.   เสร็จกิจกรรม
     
หมายเหตุ
1. การแต่งกายของบุคลากร และนักศึกษา
พิธีไหว้ครู
- คณะผู้บริหาร สวมชุดครุยวิทยะฐานะ
- คณาจารย์ / เจ้าหน้าที่  สวมชุดสูทวิทยาลัย เสื้อด้านในสีสุภาพ
- นักศึกษา สวมชุดนักศึกษาตามระเบียบสถาบัน
     
กิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า
- คณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ชุดวอร์มวิทยาลัยฯ/หรือชุดสุภาพ
- นักศึกษาใหม่ สวมเสื้อสีดำ กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ
     
2. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
     

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบท้าย


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 28 มิ.ย. 56 ]   
เรื่อง   แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan

จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan ได้ที่งานกองทุนฯ ห้องอำนวยการ ชั้น 1 ตั้งแต่ วันนี้ – 20 พ.ย. 59 และบันทึกค่าเล่าเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 59 เท่านั้น


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 04 พ.ย. 59 ]   
เรื่อง   กำหนดการส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน กยศ. นักศึกษารายเก่า – รายใหม่

ประกาศ

กำหนดการ

กิจกรรม

วัน พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกคน ส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน

วัน เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2559

งานกองทุนฯ จะทำการสัมภาษณ์ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาใหม่ที่ยืนแบบคำขอกู้เรียบร้อยแล้ว

 

 

ประกาศ

นักศึกษารายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 ทำการบันทึกกรอบวงเงินประจำปี 2559
ภาคเรียนที่ 1 (ปริ้นใบลงทะเบียน)

  1. นักศึกษารหัส 56 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559
  2. นักศึกษารหัส 57 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559
  3. นักศึกษารหัส 58 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559

 วัน ที่ 26 – 27 สิงหาคม 2559

นักศึกษารายเก่า – รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ( ปริ้นสัญญาการกู้ยืมเงิน )

 วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559
  (เวลา 09.00 – 10.00 น.)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายใหม่ ทำการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ที่วิทยาลัยนครราสีมา)

  1. สำเนาบัตรประชาชน  2 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ฉบับ

 วัน อาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.

วันที่ 7 – 8 กันยายน 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1   -  ปริ้นใบลงทะเบียน
-  บันทึกกรอบวงเงิน


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 11 ส.ค. 59 ]   
เรื่อง   แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ
งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ขั้นตอน กำหนดการ
1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ปริ้นส่งงานกองทุน จำนวน 1 แผ่น 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง
31 ธันวาคม 2558
2. ผู้กู้ยืมนำใบแจ้งหนี้การลงทะเบียนเรียนมาบันทึกวงเงินค่าเล่าเรียนตามใบแจ้งหนี้ลงทะเบียนเรียน ปริ้นส่งงานกองทุน 2 แผ่น 7 มกราคม 2559 ถึง
31 มกราคม 2559
หมายเหตุ หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในระบบ สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือผ่าน facebook ของกองทุนฯ ชื่อ กองทุน กยศ. วิทยาลัยนครราชสีมา  

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 28 ต.ค. 58 ]   
เรื่อง   กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่)
กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่) กองทุน กยศ  และ กองทุน กรอ.
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่
1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ รอบที่  1

- ผู้กู้รายใหม่ รหัส 53-54-55

- ผู้กู้รายใหม่ กยศ. รหัส 56  ทุกสาขา/กรอ.

- นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อขอรับหนังสืออนุมัติกู้ยิม เพื่อนำไปเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2556

- บอร์ดงานกองทุน

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- www.nmc.ac.th

2.นักศึกษาที่มีรายชื่อ Print out สัญญา กยศ. หรือ กรอ. จำนวน  2 แผ่น หน้า - หลัง วันที่ 10-16  กรกฎาคม  2556 - www.studentloan.or.th
3.เข้าประชุมเพื่อเขียนสัญญา โดยเตรียมเอกสารดังนี้
  • สัญญา  2  ขุด   (หน้า-หลัง)
  • สำเนาบัตรประชาชน  ผู้กู้และผู้ค้ำ 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ 2 ชุด
  • สำเนาหน้าปกสมุดบัญชีฯ ผู้กู้ 2 ชุด
  • (เอกสารผู้ค้ำอาจนำมาวันเซ็นสัญญาได้)

วันพุธที่ 17  กรกฎาคม 2556  

เวลา 15.30 น.

- ห้องเรียนรวมใหญ่  104 A
4.ประชุมผู้ปกครองและเซ็นค้ำประกัน การกู้ยืม กยศ./กรอ.

วันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม  2556

-รับบัตรคิว เวลา0 8.30 น.

-เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
- ห้องเรียนรวมใหญ่ 104 A

รหัส 56 ผู้กู้รายใหม่ และ รหัส 53-54-55 รายใหม่ ครั้งที่ 1  ทำสัญญากู้ยืมในปีการศึกษา  2556

วันเสาร์ที่   27  กรกฎาคม  2556
กิจกรรม เวลา สถานที่
นักศึกษาและผู้ปกครองลงทะเบียนพร้อมรับบัตรคิวในการทำสัญญา(แจกเฉพาะเวลานี้เท่านั้น) 08.00-8.30 น. - ห้องเรียนรวมใหญ่ 104 A
ชมวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยนครราชสีมา 08.30-9.00 น.
พิธีเปิด 09.00-09.30 น.
ผู้ปกครองและศึกษาพบผู้บริหารวิทยาลัย 09.30-10.00 น.
ทำสัญญากู้ยืม 10.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ   ขอความร่วมมือจากนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมตามกำหนดการ


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 05 ก.ค. 56 ]   
เรื่อง   แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.ทุกชั้นปี และ กรอ.เฉพาะชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ประกาศ
งานกองทุนเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
เรื่อง  แจ้งกำหนดการกู้ยืม  กยศ.ทุกชั้นปี และ กรอ.เฉพาะชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

สถานที่

1. ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน  ภาค 2 ปี 2555

   ในระบบ e-Studentloan พร้อม  print out

   ส่งงานกองทุนเพื่อการศึกษา

บัดนี้ – 30 กันยายน 2555

 

www.e-studentloan.or.th

และ งานกองทุนฯ

2. บันทึกรายละเอียดใบแจ้งหนี้ ในระบบ e-Studentloan

    และส่งใบแจ้งหนี้ให้งานกองทุนฯ ตรวจสอบค่าเล่าเรียน

วันที่ 1 – 7 ต.ค 2555

www.e-studentloan.or.th

ส่งใบแจ้งหนี้ฯ เพื่อให้งานกองทุนตรวจสอบ   ค่าเล่าเรียน  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 2555 ถึง

วันที่  7 ต.ค 2555

นักศึกษาที่ส่งก่อน งานกองทุนจะดำเนินการบันทึกการกู้ยืม เงินค่าครองชีพจะโอนเข้าต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ทันที

งานกองทุนฯ

4. นศ. ลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ

รอเซ็นได้ทันทีเมื่อนักศึกษา ส่งใบแจ้งหนี้ฯ

 

งานกองทุนฯ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           งานกองทุนเพื่อการศึกษา  

7 กันยายน 2555


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 10 ก.ย. 55 ]   
เรื่อง   กำหนดการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา

ประกาศ งานกองทุนเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่อง  กำหนดการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษารหัส 55 ผู้กู้รายใหม่ และ รหัส 52-53-54 รายใหม่ ครั้งที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมในปีการศึกษา 2555 วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2555                                      

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

8.00 – 8.30 น.

นักศึกษาและผู้ปกครองลงทะเบียน พร้อมรับบัตรคิวในการทำสัญญา(แจกเฉพาะเวลานี้เท่านั้น)

ห้องเรียนรวมใหญ่

ชั้น 1

104A

8.30 – 9.00 น.

ชมวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยนครราชสีมา

9.00 – 9.30 น.

พิธีเปิด

9.30-10.00 น.

ผู้ปกครองและนักศึกษาพบผู้บริหารวิทยาลัย

10.00 เป็นต้นไป

ทำสัญญากู้ยืม

หมายเหตุ    ขอความร่วมมือจากนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมตามกำหนดการ                                                                             


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 10 ก.ค. 55 ]   
เรื่อง   กำหนดการ สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา รหัส 55 และผู้กู้รายใหม่ รหัส 55-54-53-52

ประกาศ งานกองทุนเพื่อการศึกษา  ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
กำหนดการ  สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา รหัส 55 และผู้กู้รายใหม่ รหัส 55-54-53-52

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี 

สถานที่

1. รับ แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101)

ติดต่อขอรับ – 15 มิย.55

งานกองทุนเพื่อการศึกษา

2. ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101)  

11 – 22 มิย.55

งานกองทุนเพื่อการศึกษา

3. ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan

11-15 มิย.54

www.e-studentloan.or.th

4. เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการ พิจารณาการให้กู้ยืมประจำสถาบัน

เสาร์ที่ 23 มิย 55

รับบัตรคิว 08.30 น.

ห้องเรียนรวมชั้น 104 A

5. ประกาศสิทธิ์กู้ยืม นศ.เข้าประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการพิมพ์สัญญาจากระบบe-Studentloan

รอแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

บอร์ดงานกองทุนฯ

6. ทำสัญญากู้ยืม ผู้ค้ำประกันมาลงชื่อในสัญญาและประชุมชี้แจงผู้ปกครอง

รอแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ห้องเรียนรวมชั้น 1

7. ลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ

รอแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

งานกองทุนเพื่อการศึกษา

8. วิทยาลัยฯ ส่งเอกสารแบบยืนยันฯ

   รอแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

งานกองทุนเพื่อการศึกษา

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์ปิยาพร  คงทรัพย์สินสิริ  โทร.086-7539929

14 มิย 55


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 18 มิ.ย. 55 ]   
เรื่อง   กำหนดการกู้ยืม กยศ. / กรอ. ปีการศึกษา 2555

งานกองทุนเพื่อการศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการกู้ยืม(รหัส 52,53,54) งานกองทุนฯ การเงินฯ และงานทะเบียนฯ จึงขอกำหนดและขั้นตอนและวันเวลาในการดำเนินการร่วมกัน และขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน (ตามเอกสารที่แนบ)


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 30 พ.ค. 55 ]   
เรื่อง   นักศึกษาที่ีประสงค์กู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ จาก กยศ. ปี 2555

ขอให้นักศึกษาเข้าระบบ e-Studentloan เพื่อยื่นแบบคำขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่ 1-15 มีนาคม 2555

อ้างอิง http://www.studentloan.or.th/detailoperater.php?id=389


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 15 ก.พ. 55 ]   
เรื่อง   มาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบอุกทกภัย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีมาตการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบอุทกภัย 54 จังหวัด ได้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2554 เป็นกรณีพิเศษ (รายละเอียดตามประกาศกองทุนฯ)

นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studentloan.or.th/detailoperater.php?id=382


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 19 ม.ค. 55 ]   
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์และเลขานุการ ประจำคณะสารสนเทศศาสตร์

ด้วยวิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ และพนักงานสายสนับสนุนตำแหน่งเลขานุการ คณะสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 15 มี.ค. 59 ]   
เรื่อง   รับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นสายวิชาการ จำนวน 21 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ ดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 3 อัตรา ดาน์วโหลดรายละเอียด

2. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา ดาน์วโหลดรายละเอียด

3. คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จำนวน 11 อัตรา ดาน์วโหลดรายละเอียด

4. คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ดาน์วโหลดรายละเอียด


ใบสมัครงาน ดาน์วโหลด


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 09 ก.ค. 58 ]   
เรื่อง   รับสมัครโปรแกรมเมอร์ (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย

2.วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

3.สามารถใช้โปรแกรม VB.Net,VC.Net, ASP.NET, SQL Programming, PL/SQL Programming

4.มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Object Oriented Programming และ UML

5.เคยพัฒนาระบบ Windows Application หรือ Web Application(ASP.Net) ในลักษณะ Client-Server

6.สามารถทำงานเป็นทีมได้ และพร้อมเปิดรับข้อแนะนำจากผู้ร่วมงาน

7.เชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทัศนคติที่ดี


เงินเดือน

- ตามตกลง

*หมายเหตุ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษครได้ที่

สมัครได้ที่

ฝ่ายบุคคล วิทยาลัยนครราชสีมา ชั้น8 โทร 044-466111 ต่อ 828
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 12 ก.ย. 56 ]