HOME > About NMC > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กำหนดการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) และการยืนยันสิทธิ์โควตาพิเศษ (ยกเว้นการสอบ)  [ 20 ต.ค. 60 ]
กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้ กำหนดการจัดสอบ และรายชื่อนักศึกษาผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก  [ 19 ต.ค. 60 ]
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"  [ 06 ก.พ. 58 ]
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  [ 04 มี.ค. 57 ]
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  [ 16 ธ.ค. 56 ]
ขอความร่วมมือบุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมา ทำแบบประเมินคุณภาพ  [ 09 ธ.ค. 56 ]
อธิการบดี กล่าวต้อนรับ นศ.ใหม่  [ 18 ต.ค. 56 ]
ขอเชิญร่วมงาน มอบเข็มตราสัญลักษณ์และเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข  [ 24 ก.ย. 56 ]
แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าเลือกสังกัดชมรม  [ 01 ส.ค. 56 ]
จัดอบรม "การใช้โปรแกรม office ในหน่วยงานภาคเอกชน"  [ 31 ก.ค. 56 ]
ดูข่าวทั้งหมด
ประกาศ ตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ กลางภาค 2/2560  [ 10 ม.ค. 61 ]
ประกาศ แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนและการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ กลางภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ  [ 08 ธ.ค. 60 ]
ประกาศ ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ  [ 08 ธ.ค. 60 ]
ตารางสอบกรณีพิเศษปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/60)  [ 22 พ.ย. 60 ]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษปลายภาคการศึกษาที่ื 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/60)  [ 15 พ.ย. 60 ]
ประกาศ แจ้งตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  [ 02 พ.ย. 60 ]
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/2560)จัดสอบระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560  [ 20 ต.ค. 60 ]
ประกาศ แจ้งตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ  [ 19 ต.ค. 60 ]
ประกาศ ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  [ 26 ก.ย. 60 ]
ประกาศ กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน และการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคปกติ  [ 26 ก.ย. 60 ]
ดูข่าวทั้งหมด
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  [ 05 ต.ค. 60 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ  [ 30 ก.ย. 60 ]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเรียนครบตามหลักสูตร ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  [ 17 ส.ค. 60 ]
การลงทะเบียนเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  [ 10 มิ.ย. 60 ]
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที 13 มิถุนายน 2560  [ 10 มิ.ย. 60 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  [ 05 พ.ค. 60 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  [ 17 ก.พ. 60 ]
ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  [ 07 ธ.ค. 59 ]
ตารางสอบปลายภาค1/2559 ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม - 17 ธันวาคม 2559  [ 11 พ.ย. 59 ]
กำหนดการและขั้นตอนลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1  [ 29 ก.ค. 59 ]
ดูข่าวทั้งหมด
กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่น้ำเงิน-ทอง ประจำปีการศึกษา 2558  [ 28 ส.ค. 58 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"  [ 17 ก.ค. 58 ]
กำหนดการพิธีไหว้ครูและกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่สีน้ำเงิน – ทอง (รับน้องปลอดเหล้า) ประจำปีการศึกษา 2557  [ 29 ก.ค. 57 ]
กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายใน “อินนิลเกมส์” ครั้งที่ ๑๐  [ 22 ม.ค. 57 ]
กำหนดการ พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  [ 28 พ.ย. 56 ]
ระเบียบการแต่งการของนักศึกษา  [ 27 ก.ย. 56 ]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  [ 30 ก.ค. 56 ]
กำหนดการพิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556  [ 28 มิ.ย. 56 ]
ดูข่าวทั้งหมด
ประกาศ แจ้งนักศึกษาผู้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกชั้นปีเข่าร่วมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560  [ 18 ต.ค. 60 ]
ประกาศ การเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560  [ 18 ต.ค. 60 ]
ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560  [ 29 ก.ค. 60 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  [ 22 มิ.ย. 60 ]
นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ  [ 17 มิ.ย. 60 ]
ธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี  [ 17 มิ.ย. 60 ]
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan  [ 04 พ.ย. 59 ]
กำหนดการส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน กยศ. นักศึกษารายเก่า – รายใหม่  [ 11 ส.ค. 59 ]
แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  [ 28 ต.ค. 58 ]
กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่)  [ 05 ก.ค. 56 ]
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
 
เรื่อง   กำหนดการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) และการยืนยันสิทธิ์โควตาพิเศษ (ยกเว้นการสอบ)

กำหนดการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) และการยืนยันสิทธิ์โควตาพิเศษ (ยกเว้นการสอบ)


[ ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ ]
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 20 ต.ค. 60 ]   
เรื่อง   กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้ กำหนดการจัดสอบ และรายชื่อนักศึกษาผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก


กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้ กำหนดการจัดสอบ และรายชื่อนักศึกษาผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก


กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้ วันพุธที่ 1 พฤศจิการยน 2560 ณ ห้อง 103 - 104 A วิทยาลัยนครราชสีมา  [ ดาวน์โหลด ]

กำหนดการจัดสอบนักธรรมตรี โท เอก วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิการยน 2560 ณ ห้อง 103 - 104 A วิทยาลัยนครราชสีมา  [ ดาวน์โหลด ]

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี  [ ดาวน์โหลด ]

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นโท  [ ดาวน์โหลด ]

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอเข้าสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นเอก  [ ดาวน์โหลด ]


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 19 ต.ค. 60 ]   
เรื่อง   ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"

ด้วยวิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (Knowledge Management Implementation)" ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 06 ก.พ. 58 ]   
เรื่อง   กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

วิทยาลัยนครราชสีมา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันอังคาร ที่๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมโชคชัย  วิทยาลัยนครราชสีมา

************************************************************* 

 เวลา  ๐๘.๓๐ น. คณาจารย์ นักศึกษาพร้อมกันที่ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา
 เวลา  ๐๙.๐๐ น. อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา เดินทางมาถึงห้องประชุมโชคชัย  พร้อมคณะผู้บริหาร
เวลา  ๐๙.๑๐ น. อาจารย์สุภาพร  ชินสมพล  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานฯ
เวลา  ๐๙.๒๐ น. อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา  กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา และบรรยายพิเศษด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่สังคมต้องการ
เวลา  ๐๙.๔๐ น. มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสถาบัน และคณะวิชา
เวลา  ๐๙.๕๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง (อาหารว่างเป็นกล่องรับประทานในห้องประชุม)
เวลา  ๑๐.๐๐ น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “ระเบียบการชำระเงินคืน กยศ.เพื่อสิทธิประโยชน์รุ่นต่อไป” โดยผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย  สาขาสามแยกปักธงชัย
เวลา  ๑๑.๐๐ น. พิธีมุฑิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทางการศึกษา  โดย สำนักกิจการนักศึกษา
เวลา  ๑๑.๓๐ น. ตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่กล่าวความรู้สึกต่อคณาจารย์ สถาบัน และรุ่นน้องตัวแทนนักศึกษารุ่นน้องกล่าวความรู้สึกต่อรุ่นพี่
เวลา  ๑๒.๐๐ น. (ถ่ายภาพร่วมกันที่ละคณะ)  พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของแต่ละคณะวิชา (ตามห้องที่คณะวิชากำหนด)
 
**************************************************
   
 หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในดุลยพินิจของคณะทำงาน
การแต่งกาย คณะผู้บริหารคณาจารย์  สวมสูทวิทยาลัยเสื้อด้านในสีสุภาพ
  นักศึกษา  สวมชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบของวิทยาลัย หรือชุดพิธีการ

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 04 มี.ค. 57 ]   
เรื่อง   ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับ สภากาชาดไทยจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

ในวันที่ 19 ธ.ค. 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมโชคชัย (103A) ชั้น1


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 16 ธ.ค. 56 ]   
เรื่อง   ขอความร่วมมือบุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมา ทำแบบประเมินคุณภาพ

สำนักประกันคุณภาพ ขอความร่วมมือจากบุคลากรวิทยาลัยนครราชสีมาทุกท่าน ทำแบบประเมินคุณภาพ ดังนี้

1.แบบประเมินความพึงพอใจระบบออนไลน์

2.แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยนครราชสีมา

3.แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ และจุดเน้นจุดเด่น(เอกลักษณ์) ของวิทยาลัยนครราชสีมา

ขั้นตอนการเข้าทำแบบประเมิน ให้บุคลากรเข้าไปที่ระบบ Teacher Login (http://www.nmc.ac.th/t_index.php) ก่อนแล้วเลือกที่เมนูด้านซ้ายมือ เมนู แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ *** ตามรูปภาพ

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน สำนักประกันคุณภาพ


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 09 ธ.ค. 56 ]   
เรื่อง   อธิการบดี กล่าวต้อนรับ นศ.ใหม่

อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้ากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามารายงานตัวเพื่อศึกษาต่อที่ วิทยาลัยนครราชสีมาในคณะต่างๆ รวมถึงคณะผู้ปกครอง ญาติพี่น้องที่เดินทางมาส่งนักศึกษาในวันนี้

XYI8B7.jpg


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 18 ต.ค. 56 ]   
เรื่อง   ขอเชิญร่วมงาน มอบเข็มตราสัญลักษณ์และเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข

          ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้จัดงานมอบเข็มตราสัญลักษณ์และเสื้อกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีการศึกษา 2556 นี้ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ หอประชุมเก็บกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา (C-TECH)

         ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกคณะที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม และให้นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพทุกชั้นปีทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 24 ก.ย. 56 ]   
เรื่อง   แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าเลือกสังกัดชมรม
  ด้วยสำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้เปิดให้นักศึกษาได้เลือกสังกัดชมรม ตามความชอบและความถนัดในความสามารถ
พิเศษต่างๆ ทางสำนักกิจการนักศึกษาจึงขอประกาศให้นักศึกษาทุกชั้นปี ได้มาเลือกเข้าเป็นสมาชิกสังกัดชมรม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ในวันเวลาราชการ และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากนักศึกษาไม่มาสมัครสมาชิกตามวันและเวลาที่กำหนด จะมีผลต่อการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาทันที โดยมีชมรมที่เปิดรับสมัครจำนวน ๘ ชมรม ดังต่อไปนี้
 

๑. ชมรมหมออนามัยอาสา

๒. ชมรมการแพทย์แผนจีน

๓. ชมรมโปงลางและนาฎศิลป์

๔. ชมรมส่งเสริมสุขภาพ

๕. ชมรมลมหายใจปลายด้ามขวาน (ไทย-มุสลิม)

๖. ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

๗. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. ชมรมค่ายอาสาพัฒนา

 

  อัตราจำนวนของสมาชิก และรายละเอียดของชมรมต่างๆ ขอให้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
   

Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 01 ส.ค. 56 ]   
เรื่อง   จัดอบรม "การใช้โปรแกรม office ในหน่วยงานภาคเอกชน"

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า)

กระทรวง ไอ ซี ที

จัดอบรม "การใช้โปรแกรม office ในหน่วยงานภาคเอกชน" (โปรแกรมไม่มีค่าลิขสิทธิ์)

วัน - เวลา

    ครั้งที่ ๑ การใช้งานโปรแกรม Libre Office

           วันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

    ครั้งที่ ๒ การติดตั้งและปรับแต่ง Libre Office

           วันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

สถานที่
    ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ วิทยาลัยนครราชสีมา

Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 31 ก.ค. 56 ]   
เรื่อง   ประกาศ ตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ กลางภาค 2/2560
ประกาศ ตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ กลางภาค 2/2560
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 10 ม.ค. 61 ]   
เรื่อง   ประกาศ แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนและการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ กลางภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ

ประกาศ แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนและการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ กลางภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 08 ธ.ค. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศ ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ

ประกาศ ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 08 ธ.ค. 60 ]   
เรื่อง   ตารางสอบกรณีพิเศษปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/60)
ตารางสอบกรณีพิเศษปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/60)
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 22 พ.ย. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษปลายภาคการศึกษาที่ื 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/60)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษปลายภาคการศึกษาที่ื 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/60)
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 15 พ.ย. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศ แจ้งตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศ แจ้งตารางสอบนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 02 พ.ย. 60 ]   
เรื่อง   ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/2560)จัดสอบระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/2560)จัดสอบระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 20 ต.ค. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศ แจ้งตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ
ประกาศ แจ้งตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 19 ต.ค. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศ ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศ ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 26 ก.ย. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศ กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน และการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคปกติ
ประกาศ กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน และการยื่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคปกติ
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 26 ก.ย. 60 ]   
เรื่อง   กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 05 ต.ค. 60 ]   
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 30 ก.ย. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเรียนครบตามหลักสูตร ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเรียนครบตามหลักสูตร ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นักศึกษาสามารถติดต่อรับเอกสารได้ที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 17 ส.ค. 60 ]   
เรื่อง   การลงทะเบียนเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ลำดับขั้นตอน
1. รับเอกสารการลงทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียน (ห้องอำนวยการชั้น 1)
2. กรอกรายละเอียดและพบที่ปรึกษาลงนาม (ตามคณะ/สาขา ของตน)
3. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ http://www.nmc.ac.th
4. พิมพ์ใบแจ้งยอดจากระบบออนไลน์ 3 ใบ
5. บันทึกยอดเพื่อกู้ยืม กยศ. กรอ. ในระบบงาน กองทุนฯ

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือได้ที่ไฟล์แนบ
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 10 มิ.ย. 60 ]   
เรื่อง   กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที 13 มิถุนายน 2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที 13 มิถุนายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบ
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 10 มิ.ย. 60 ]   
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 05 พ.ค. 60 ]   
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 17 ก.พ. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 07 ธ.ค. 59 ]   
เรื่อง   ตารางสอบปลายภาค1/2559 ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม - 17 ธันวาคม 2559

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 11 พ.ย. 59 ]   
เรื่อง   กำหนดการและขั้นตอนลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 29 ก.ค. 59 ]   
เรื่อง   กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่น้ำเงิน-ทอง ประจำปีการศึกษา 2558

เนื่องด้วยสำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดโครงการตามแผนของวิทยาลัย กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่น้ำเงิน-ทอง ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา

ในการนี้สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา จึงขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่น้ำเงิน-ทอง ประจำปีการศึกษา 2558 นี้ กำหนดการตามเอกสารที่แนบมาด้วย


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 28 ส.ค. 58 ]   
เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ในวันที่ ๒๘-๒๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมะ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา

*หมายเหตุ การแต่งกาย

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- คณาจารย์ใส่เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงขาวสุภาพ

- นักศึกษา ใส่เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงขาวสุภาพ

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- คณาจารย์ใส่เสื้อม่วง กางเกงสุภาพ

- นักศึกษาใส่เสื้อฟ้า กางเกงวอร์ม


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 17 ก.ค. 58 ]   
เรื่อง   กำหนดการพิธีไหว้ครูและกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่สีน้ำเงิน – ทอง (รับน้องปลอดเหล้า) ประจำปีการศึกษา 2557

ตามที่สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องเรียน 104A และวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา ตามกำหนดการที่แนบมา


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 29 ก.ค. 57 ]   
เรื่อง   กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายใน “อินนิลเกมส์” ครั้งที่ ๑๐

กําหนดการจัดงาน การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ภายในครั้งที่ 10 “อินทนิลเกมส์” 


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 22 ม.ค. 57 ]   
เรื่อง   กำหนดการ พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

ตามที่สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้นในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโชคชัย(๑๐๔A) ในการนี้สำนักกิจการนักศึกษาจึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาทุกท่านเข้าร่วมถวายสักการะ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามกำหนดการที่แนบมาด้วยนี้


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 28 พ.ย. 56 ]   
เรื่อง   ระเบียบการแต่งการของนักศึกษา

การแต่งกายที่ถูกต้องของนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 27 ก.ย. 56 ]   
เรื่อง   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กำหนดการ พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ วิทยาลัยนครราชสีมา

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา

เวลา กิจกรรม
๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาพร้อมกันที่ ห้องประชุมโชคชัย ( ห้อง ๑๐๔ A )
๐๙.๓๐ น.

อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

ชมวีดีทัศน์ “พระราชกรณียกิจ แม่แห่งแผ่นดิน”

๐๙.๔๐ น.

พิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ ถวายเครื่องราชสักการะ ตามลำดับ

  - ผู้แทนนักศึกษา

  - ผู้แทนคณาจารย์

  - อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา วางพานพุ่มดอกมะลิ เปิดกรวย

    ดอกไม้ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดี

  - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

  - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร

  - กล่าวกลอนลำอีสานเทิดพระเกียรติ ชุด “พระมิ่งพระแม่ฟ้าประชาไทย”

  - ชมวีดีทัศน์ “สองมือแม่ ผู้สร้างรักที่ยิ่งใหญ่”

  - การอ่านทำนองเสนาะ “คือหัตถาครองพิภพ” โดย นางสาวบุษบา  โทธรรมมาส

  - มอบรางวัล “แม่ดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๖

  - มอบรางวัลลูกกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๖

  - มอบต้นไม้ “ต้นราชพฤกษ์” ให้กับผู้แทนนักศึกษาทุกคณะวิชา

  - ผู้แทนแม่กล่าวแสดงความรู้สึก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  - อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา กล่าวให้โอวาท

  - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนแม่ดีเด่น ถ่ายภาพร่วมกัน

  - เสร็จพิธี

หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การแต่งกาย

        คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สวมสูทวิทยาลัย เสื้อด้านในสีฟ้า

        นักศึกษา สวมชุดนักศึกษาตามระเบียบของสถาบัน


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 30 ก.ค. 56 ]   
เรื่อง   กำหนดการพิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
 
 

กำหนดการพิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

ณ หอประชุมเก็บกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ และวิทยาลัยนครราชสีมา

ในวันพฤหัสบดีที่   4   กรกฎาคม  2556
     

กำหนดซ้อมใหญ่พิธีไหว้ครู ณ  อาคารเก็บกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ 2556
เวลา  15.00 น.   คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันที่อาคารเก็บกาญจนา  วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
เวลา  15.30 น.   เริ่มการซ้อมใหญ่
เวลา  17.00 น.   เสร็จสิ้นการซ้อมใหญ่
     
กำหนดการพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่   4   กรกฎาคม  2556
เวลา  08.00 น.   นักศึกษาทุกคนพร้อมกันที่  ณ  หอประชุมเก็บกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา
เวลา  08.10 น.   นักศึกษาฝึกซ้อม/ทบทวนขั้นตอนพิธีการไหว้ครู
เวลา  09.00 น.   คณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นั่งประจำที่
เวลา  09.30 น.   อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ฉลอม อินทกุล) ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
เวลา09.40 น.   เรียนเชิญคณะผู้บริหารคณาจารย์ บนเวทีประจำที่
เวลา09.50 น.   ตัวแทนนักศึกษานำสวดบทบูชาครู
     
ช่วงกิจกรรมรับน้องใหม่
เวลา  12.00  น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารวิทยาลัยนครราชสีมา
เวลา  13.00  น.   รวมพลน้องใหม่ และสันทนาการ ณ  หน้าอาคารเรียนวิทยาลัยนครราชสีมา
เวลา  14.00  น.   กิจกรรม “สร้างรอยยิ้มประทับใจรับน้องใหม่ด้วยใจรัก” (ฐานละไม่เกิน 20 นาที)
เวลา  17.00 น.   เริ่มเข้าร่วมงาน  เฟรชชี่ไนท์ปาร์ตี้ NMC ปลอดเหล้า 2013 ณ ลานสระบัว วิทยาลัยนครราชสีมา
เวลา  17.30 น.   พิธีเปิดโดยท่านอธิการบดี  นายฉลอม  อินทกุล
เวลา  17.45 น.   การแสดงของ รุ่นพี่สาธารณสุข ปี2
เวลา  21.00 น.   เสร็จกิจกรรม
     
หมายเหตุ
1. การแต่งกายของบุคลากร และนักศึกษา
พิธีไหว้ครู
- คณะผู้บริหาร สวมชุดครุยวิทยะฐานะ
- คณาจารย์ / เจ้าหน้าที่  สวมชุดสูทวิทยาลัย เสื้อด้านในสีสุภาพ
- นักศึกษา สวมชุดนักศึกษาตามระเบียบสถาบัน
     
กิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า
- คณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ชุดวอร์มวิทยาลัยฯ/หรือชุดสุภาพ
- นักศึกษาใหม่ สวมเสื้อสีดำ กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ
     
2. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
     

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบท้าย


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 28 มิ.ย. 56 ]   
เรื่อง   ประกาศ แจ้งนักศึกษาผู้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกชั้นปีเข่าร่วมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ แจ้งนักศึกษาผู้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมลำตะคอง เวลา 08.00 – 12.00 น. ทางงานกองทุนเพื่อการศึกษาได้จัดการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการกู้ยืม ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข่าร่วมกิจกรรมในวันเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง และ มีผลต่อการกู้ยืมในปีต่อไป

(**ยกเว้นปี 4 ที่ต้องไปฝึกงาน**)


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 18 ต.ค. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศ การเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560

ประกาศ การเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 สถานที่ อ.ปากช่อง อ. วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 สถานที่ อ.อุทุมพรพิสัย อ.ขุขันธ์ อ.กันทรารมย์ อ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 18 ต.ค. 60 ]   
เรื่อง   ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560
ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 29 ก.ค. 60 ]   
เรื่อง   แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี เปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 104 A ชั้น 1
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 22 มิ.ย. 60 ]   
เรื่อง   นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ
จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 104 A ชั้น 1
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 17 มิ.ย. 60 ]   
เรื่อง   ธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี
จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ทางธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีให้นำ //สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้าน//มาเพื่อเปิดบัญชี ในเวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 104A ชั้น 1
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 17 มิ.ย. 60 ]   
เรื่อง   แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan

จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan ได้ที่งานกองทุนฯ ห้องอำนวยการ ชั้น 1 ตั้งแต่ วันนี้ – 20 พ.ย. 59 และบันทึกค่าเล่าเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 59 เท่านั้น


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 04 พ.ย. 59 ]   
เรื่อง   กำหนดการส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน กยศ. นักศึกษารายเก่า – รายใหม่

ประกาศ

กำหนดการ

กิจกรรม

วัน พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกคน ส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน

วัน เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2559

งานกองทุนฯ จะทำการสัมภาษณ์ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาใหม่ที่ยืนแบบคำขอกู้เรียบร้อยแล้ว

 

 

ประกาศ

นักศึกษารายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 ทำการบันทึกกรอบวงเงินประจำปี 2559
ภาคเรียนที่ 1 (ปริ้นใบลงทะเบียน)

  1. นักศึกษารหัส 56 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559
  2. นักศึกษารหัส 57 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559
  3. นักศึกษารหัส 58 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559

 วัน ที่ 26 – 27 สิงหาคม 2559

นักศึกษารายเก่า – รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ( ปริ้นสัญญาการกู้ยืมเงิน )

 วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559
  (เวลา 09.00 – 10.00 น.)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายใหม่ ทำการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ที่วิทยาลัยนครราสีมา)

  1. สำเนาบัตรประชาชน  2 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ฉบับ

 วัน อาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.

วันที่ 7 – 8 กันยายน 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1   -  ปริ้นใบลงทะเบียน
-  บันทึกกรอบวงเงิน


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 11 ส.ค. 59 ]   
เรื่อง   แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ
งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ขั้นตอน กำหนดการ
1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ปริ้นส่งงานกองทุน จำนวน 1 แผ่น 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง
31 ธันวาคม 2558
2. ผู้กู้ยืมนำใบแจ้งหนี้การลงทะเบียนเรียนมาบันทึกวงเงินค่าเล่าเรียนตามใบแจ้งหนี้ลงทะเบียนเรียน ปริ้นส่งงานกองทุน 2 แผ่น 7 มกราคม 2559 ถึง
31 มกราคม 2559
หมายเหตุ หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในระบบ สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือผ่าน facebook ของกองทุนฯ ชื่อ กองทุน กยศ. วิทยาลัยนครราชสีมา  

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 28 ต.ค. 58 ]   
เรื่อง   กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่)
กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่) กองทุน กยศ  และ กองทุน กรอ.
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่
1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ รอบที่  1

- ผู้กู้รายใหม่ รหัส 53-54-55

- ผู้กู้รายใหม่ กยศ. รหัส 56  ทุกสาขา/กรอ.

- นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อขอรับหนังสืออนุมัติกู้ยิม เพื่อนำไปเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2556

- บอร์ดงานกองทุน

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- www.nmc.ac.th

2.นักศึกษาที่มีรายชื่อ Print out สัญญา กยศ. หรือ กรอ. จำนวน  2 แผ่น หน้า - หลัง วันที่ 10-16  กรกฎาคม  2556 - www.studentloan.or.th
3.เข้าประชุมเพื่อเขียนสัญญา โดยเตรียมเอกสารดังนี้
  • สัญญา  2  ขุด   (หน้า-หลัง)
  • สำเนาบัตรประชาชน  ผู้กู้และผู้ค้ำ 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ 2 ชุด
  • สำเนาหน้าปกสมุดบัญชีฯ ผู้กู้ 2 ชุด
  • (เอกสารผู้ค้ำอาจนำมาวันเซ็นสัญญาได้)

วันพุธที่ 17  กรกฎาคม 2556  

เวลา 15.30 น.

- ห้องเรียนรวมใหญ่  104 A
4.ประชุมผู้ปกครองและเซ็นค้ำประกัน การกู้ยืม กยศ./กรอ.

วันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม  2556

-รับบัตรคิว เวลา0 8.30 น.

-เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
- ห้องเรียนรวมใหญ่ 104 A

รหัส 56 ผู้กู้รายใหม่ และ รหัส 53-54-55 รายใหม่ ครั้งที่ 1  ทำสัญญากู้ยืมในปีการศึกษา  2556

วันเสาร์ที่   27  กรกฎาคม  2556
กิจกรรม เวลา สถานที่
นักศึกษาและผู้ปกครองลงทะเบียนพร้อมรับบัตรคิวในการทำสัญญา(แจกเฉพาะเวลานี้เท่านั้น) 08.00-8.30 น. - ห้องเรียนรวมใหญ่ 104 A
ชมวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยนครราชสีมา 08.30-9.00 น.
พิธีเปิด 09.00-09.30 น.
ผู้ปกครองและศึกษาพบผู้บริหารวิทยาลัย 09.30-10.00 น.
ทำสัญญากู้ยืม 10.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ   ขอความร่วมมือจากนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมตามกำหนดการ


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 05 ก.ค. 56 ]   
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 3 อัตรา
คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ประจำ วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 24 ส.ค. 60 ]   
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สังกัดสำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา
สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สังกัดสำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 19 ก.ค. 60 ]   
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์และเลขานุการ ประจำคณะสารสนเทศศาสตร์

ด้วยวิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ และพนักงานสายสนับสนุนตำแหน่งเลขานุการ คณะสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 15 มี.ค. 59 ]   
เรื่อง   รับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นสายวิชาการ จำนวน 21 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ ดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 3 อัตรา ดาน์วโหลดรายละเอียด

2. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา ดาน์วโหลดรายละเอียด

3. คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จำนวน 11 อัตรา ดาน์วโหลดรายละเอียด

4. คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ดาน์วโหลดรายละเอียด


ใบสมัครงาน ดาน์วโหลด


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 09 ก.ค. 58 ]   
เรื่อง   รับสมัครโปรแกรมเมอร์ (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย

2.วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

3.สามารถใช้โปรแกรม VB.Net,VC.Net, ASP.NET, SQL Programming, PL/SQL Programming

4.มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Object Oriented Programming และ UML

5.เคยพัฒนาระบบ Windows Application หรือ Web Application(ASP.Net) ในลักษณะ Client-Server

6.สามารถทำงานเป็นทีมได้ และพร้อมเปิดรับข้อแนะนำจากผู้ร่วมงาน

7.เชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทัศนคติที่ดี


เงินเดือน

- ตามตกลง

*หมายเหตุ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษครได้ที่

สมัครได้ที่

ฝ่ายบุคคล วิทยาลัยนครราชสีมา ชั้น8 โทร 044-466111 ต่อ 828
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 12 ก.ย. 56 ]