HOME > About NMC > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้กัญชารักษาผู้ป่วย รุ่นที่ 10/1 ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา  [ 07 พ.ย. 62 ]
ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563  [ 29 ก.ย. 62 ]
ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาโควตารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 30 พ.ย. 61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม)  [ 14 พ.ย. 61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  [ 31 ต.ค. 61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อสอบสัมภาษณ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561  [ 25 ต.ค. 61 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.   [ 19 ต.ค. 61 ]
ขอเชิญที่ผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันนี้ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  [ 16 มิ.ย. 61 ]
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันพุธที่ 16 พฤษภาคม - อังคารที่ 12 มิถุนายน 2561  [ 04 พ.ค. 61 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  [ 02 มี.ค. 61 ]
ดูข่าวทั้งหมด
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  [ 04 ธ.ค. 62 ]
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 BC.3/2562  [ 30 พ.ย. 62 ]
ตารางสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 01 พ.ย. 62 ]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.2/2562)  [ 25 ต.ค. 62 ]
ตารางสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.2/2562)  [ 25 ต.ค. 62 ]
ตารางสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ BC.2/2562  [ 26 ก.ย. 62 ]
ตารางสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  [ 26 ก.ย. 62 ]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ กลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 30 ส.ค. 62 ]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกรณีพิเศษ และตารางสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562)  [ 07 ส.ค. 62 ]
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 31 ก.ค. 62 ]
ดูข่าวทั้งหมด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  [ 06 ธ.ค. 62 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 26 ก.ย. 62 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 31 ก.ค. 62 ]
รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ BC.1/2562  [ 11 ก.ค. 62 ]
กำหนดการลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 12 พ.ค. 62 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  [ 14 ก.พ. 62 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  [ 06 ธ.ค. 61 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2561  [ 26 ก.ย. 61 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  [ 26 ก.ค. 61 ]
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561  [ 02 มิ.ย. 61 ]
ดูข่าวทั้งหมด
กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่น้ำเงิน-ทอง ประจำปีการศึกษา 2558  [ 28 ส.ค. 58 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"  [ 17 ก.ค. 58 ]
กำหนดการพิธีไหว้ครูและกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่สีน้ำเงิน – ทอง (รับน้องปลอดเหล้า) ประจำปีการศึกษา 2557  [ 29 ก.ค. 57 ]
กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายใน “อินนิลเกมส์” ครั้งที่ ๑๐  [ 22 ม.ค. 57 ]
กำหนดการ พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  [ 28 พ.ย. 56 ]
ระเบียบการแต่งการของนักศึกษา  [ 27 ก.ย. 56 ]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  [ 30 ก.ค. 56 ]
กำหนดการพิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556  [ 28 มิ.ย. 56 ]
ดูข่าวทั้งหมด
ประกาศ แจ้งนักศึกษาผู้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกชั้นปีเข่าร่วมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560  [ 18 ต.ค. 60 ]
ประกาศ การเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560  [ 18 ต.ค. 60 ]
ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560  [ 29 ก.ค. 60 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  [ 22 มิ.ย. 60 ]
นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ  [ 17 มิ.ย. 60 ]
ธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี  [ 17 มิ.ย. 60 ]
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan  [ 04 พ.ย. 59 ]
กำหนดการส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน กยศ. นักศึกษารายเก่า – รายใหม่  [ 11 ส.ค. 59 ]
แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  [ 28 ต.ค. 58 ]
กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่)  [ 05 ก.ค. 56 ]
ดูข่าวทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษาต่างประเทศ  [ 13 พ.ย. 62 ]
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  [ 30 ส.ค. 61 ]
ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประจำคณะเทคนิคการแพทย์  [ 26 ก.ค. 61 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 3 อัตรา  [ 24 ส.ค. 60 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สังกัดสำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา  [ 19 ก.ค. 60 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์และเลขานุการ ประจำคณะสารสนเทศศาสตร์  [ 15 มี.ค. 59 ]
รับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นสายวิชาการ จำนวน 21 อัตรา  [ 09 ก.ค. 58 ]
รับสมัครโปรแกรมเมอร์ (1 ตำแหน่ง)  [ 12 ก.ย. 56 ]
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
 
เรื่อง   เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้กัญชารักษาผู้ป่วย รุ่นที่ 10/1 ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้กัญชารักษาผู้ป่วย รุ่นที่ 10/1 ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา ค่าลงทะเบียน 9,500 บาท รับสมัครเพียง 100 คน เท่านั้น !!

สมัครผ่านลิงก์ [ Click ]

สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ บัญชีกองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 491-0-25343-3

สามารถส่งสลิปการโอนเงินได้
line: pitchanat23
line: fai_chonlada
e-mail: ttm.nmc@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

064-4486921 (อ.พิชชานาถ)
061-6969954 (อ.ชลดา)

Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 07 พ.ย. 62 ]   
เรื่อง   ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และกำหนดการรายงานตัวเข้ารับสิทธิ์ในรอบโตวตา


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 29 ก.ย. 62 ]   
เรื่อง   ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาโควตารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบโควตา รอบที่ 1)
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
 ยืนยันและรายงานเข้ารับโควตา
 ด้วยตนเองที่วิทยาลัยนครราชสีมา
 หรือ หากมีปัญหาขัดข้องให้ประสาน
 กับผู้ประสานงานโดยตรง
6-23 ธันวาคม 2561  รายงานตัวด้วยตนเองที่วิทยาลัยนครราชสีมา
 เอกสารรายงานตัว
 สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 สำเนาผลการศึกษา 5 ภาคเรียน 2 ชุด
 ค่าธรรมเนียมรายงานตัว 5,500 บาท
  (พร้อมดำเนินการขอสมัครเพื่อกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา)
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ผู้ประสานงาน
 ผศ.ศิริกาญจนา พิลาบุตร หมายเลขโทรศัพท์ 08-9425-7569
 อ.พิชชานาถ เงินดี หมายเลขโทรศัพท์ 08-8582-9212
  Line ID: @ilovenmc

ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาโควตารอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตามเอกสารที่แนบมา
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 30 พ.ย. 61 ]   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม)

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม)

ตามประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับที่ 188/2561 เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม) ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการพิจารณาผลการสอบของผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมกันนี้ และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนดำเนินการดังต่อไปนี้
1. รายงานตัวและชำระเงินค่าเล่าเรียน/ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 13–16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2. ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 17,000 บาท (ไม่รวมค่าการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู และค่าใช้จ่ายในการนิเทศ)
3. เข้าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และอบรมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 14 พ.ย. 61 ]   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

.....................................................
ตามประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับที่ 160/2561 เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการพิจารณาผลการสอบของผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมกันนี้ และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนดำเนินการดังต่อไปนี้
1. รายงานตัวและชำระเงินค่าเล่าเรียน/ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2. ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 17,000 บาท (ไม่รวมค่าการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู และค่าใช้จ่ายในการนิเทศ)
3. เข้าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และอบรมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามเอกสารที่แนบมานี้
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 31 ต.ค. 61 ]   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อสอบสัมภาษณ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

ตามประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา ที่ 160/2561 ได้ เรื่อง กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทุกคนเข้าสอบสัมภาษณ์ตรงตามเวลาที่กำหนดในประกาศนี้เท่านั้น

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้

1. วัน/เวลาสอบ : วันเสาร์ที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 -12.00 น.
2. รายงานตัว : ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์รายงานตัว และแสดงหลักฐานล่วงหน้าก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 15 นาที
   1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ
   2. บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ และ
   3. ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัคร
3. สถานที่สอบ : ณ ห้องเรียน 104A ชั้น 1
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก : วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 25 ต.ค. 61 ]   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.#หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ
1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ
2. ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัคร

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 19 ต.ค. 61 ]   
เรื่อง   ขอเชิญที่ผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันนี้ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญที่ผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักกิจการนักศึกษา (ชั้น G ) วิทยาลัยนครราชสีมา หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒–๑๓๑๙๘๓๑ นายชัยสิทธิ์ ทิศกระโทก เจ้าหน้าที่งานนักศึกษาวิชาทหาร สำนักกิจการนักศึกษา


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 16 มิ.ย. 61 ]   
เรื่อง   โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันพุธที่ 16 พฤษภาคม - อังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันพุธที่ 16 พฤษภาคม - อังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 04 พ.ค. 61 ]   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 02 มี.ค. 61 ]   
เรื่อง   ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 04 ธ.ค. 62 ]   
เรื่อง   ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 BC.3/2562

ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 BC.3/2562


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 30 พ.ย. 62 ]   
เรื่อง   ตารางสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 01 พ.ย. 62 ]   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.2/2562)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.2/2562)


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 25 ต.ค. 62 ]   
เรื่อง   ตารางสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.2/2562)

ตารางสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.2/2562)


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 25 ต.ค. 62 ]   
เรื่อง   ตารางสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ BC.2/2562

ตารางสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ BC.2/2562


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 26 ก.ย. 62 ]   
เรื่อง   ตารางสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ตารางสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 26 ก.ย. 62 ]   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ กลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ กลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 30 ส.ค. 62 ]   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกรณีพิเศษ และตารางสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกรณีพิเศษ และตารางสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562)


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 07 ส.ค. 62 ]   
เรื่อง   ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 31 ก.ค. 62 ]   
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 06 ธ.ค. 62 ]   
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 26 ก.ย. 62 ]   
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 31 ก.ค. 62 ]   
เรื่อง   รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ BC.1/2562

รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ BC.1/2562


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 11 ก.ค. 62 ]   
เรื่อง   กำหนดการลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 12 พ.ค. 62 ]   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 14 ก.พ. 62 ]   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 06 ธ.ค. 61 ]   
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2561ตามเอกสารที่แนบมา
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 26 ก.ย. 61 ]   
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 26 ก.ค. 61 ]   
เรื่อง   กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 02 มิ.ย. 61 ]   
เรื่อง   กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่น้ำเงิน-ทอง ประจำปีการศึกษา 2558

เนื่องด้วยสำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดโครงการตามแผนของวิทยาลัย กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่น้ำเงิน-ทอง ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา

ในการนี้สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา จึงขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่น้ำเงิน-ทอง ประจำปีการศึกษา 2558 นี้ กำหนดการตามเอกสารที่แนบมาด้วย


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 28 ส.ค. 58 ]   
เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ในวันที่ ๒๘-๒๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมะ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา

*หมายเหตุ การแต่งกาย

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- คณาจารย์ใส่เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงขาวสุภาพ

- นักศึกษา ใส่เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงขาวสุภาพ

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- คณาจารย์ใส่เสื้อม่วง กางเกงสุภาพ

- นักศึกษาใส่เสื้อฟ้า กางเกงวอร์ม


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 17 ก.ค. 58 ]   
เรื่อง   กำหนดการพิธีไหว้ครูและกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่สีน้ำเงิน – ทอง (รับน้องปลอดเหล้า) ประจำปีการศึกษา 2557

ตามที่สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องเรียน 104A และวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา ตามกำหนดการที่แนบมา


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 29 ก.ค. 57 ]   
เรื่อง   กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายใน “อินนิลเกมส์” ครั้งที่ ๑๐

กําหนดการจัดงาน การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ภายในครั้งที่ 10 “อินทนิลเกมส์” 


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 22 ม.ค. 57 ]   
เรื่อง   กำหนดการ พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

ตามที่สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้นในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโชคชัย(๑๐๔A) ในการนี้สำนักกิจการนักศึกษาจึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาทุกท่านเข้าร่วมถวายสักการะ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามกำหนดการที่แนบมาด้วยนี้


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 28 พ.ย. 56 ]   
เรื่อง   ระเบียบการแต่งการของนักศึกษา

การแต่งกายที่ถูกต้องของนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 27 ก.ย. 56 ]   
เรื่อง   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กำหนดการ พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ วิทยาลัยนครราชสีมา

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา

เวลา กิจกรรม
๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาพร้อมกันที่ ห้องประชุมโชคชัย ( ห้อง ๑๐๔ A )
๐๙.๓๐ น.

อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

ชมวีดีทัศน์ “พระราชกรณียกิจ แม่แห่งแผ่นดิน”

๐๙.๔๐ น.

พิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ ถวายเครื่องราชสักการะ ตามลำดับ

  - ผู้แทนนักศึกษา

  - ผู้แทนคณาจารย์

  - อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา วางพานพุ่มดอกมะลิ เปิดกรวย

    ดอกไม้ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดี

  - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

  - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร

  - กล่าวกลอนลำอีสานเทิดพระเกียรติ ชุด “พระมิ่งพระแม่ฟ้าประชาไทย”

  - ชมวีดีทัศน์ “สองมือแม่ ผู้สร้างรักที่ยิ่งใหญ่”

  - การอ่านทำนองเสนาะ “คือหัตถาครองพิภพ” โดย นางสาวบุษบา  โทธรรมมาส

  - มอบรางวัล “แม่ดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๖

  - มอบรางวัลลูกกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๖

  - มอบต้นไม้ “ต้นราชพฤกษ์” ให้กับผู้แทนนักศึกษาทุกคณะวิชา

  - ผู้แทนแม่กล่าวแสดงความรู้สึก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  - อาจารย์ฉลอม อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา กล่าวให้โอวาท

  - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนแม่ดีเด่น ถ่ายภาพร่วมกัน

  - เสร็จพิธี

หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การแต่งกาย

        คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สวมสูทวิทยาลัย เสื้อด้านในสีฟ้า

        นักศึกษา สวมชุดนักศึกษาตามระเบียบของสถาบัน


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 30 ก.ค. 56 ]   
เรื่อง   กำหนดการพิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
 
 

กำหนดการพิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

ณ หอประชุมเก็บกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ และวิทยาลัยนครราชสีมา

ในวันพฤหัสบดีที่   4   กรกฎาคม  2556
     

กำหนดซ้อมใหญ่พิธีไหว้ครู ณ  อาคารเก็บกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ 2556
เวลา  15.00 น.   คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันที่อาคารเก็บกาญจนา  วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
เวลา  15.30 น.   เริ่มการซ้อมใหญ่
เวลา  17.00 น.   เสร็จสิ้นการซ้อมใหญ่
     
กำหนดการพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่   4   กรกฎาคม  2556
เวลา  08.00 น.   นักศึกษาทุกคนพร้อมกันที่  ณ  หอประชุมเก็บกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  นครราชสีมา
เวลา  08.10 น.   นักศึกษาฝึกซ้อม/ทบทวนขั้นตอนพิธีการไหว้ครู
เวลา  09.00 น.   คณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นั่งประจำที่
เวลา  09.30 น.   อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา (อาจารย์ฉลอม อินทกุล) ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
เวลา09.40 น.   เรียนเชิญคณะผู้บริหารคณาจารย์ บนเวทีประจำที่
เวลา09.50 น.   ตัวแทนนักศึกษานำสวดบทบูชาครู
     
ช่วงกิจกรรมรับน้องใหม่
เวลา  12.00  น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารวิทยาลัยนครราชสีมา
เวลา  13.00  น.   รวมพลน้องใหม่ และสันทนาการ ณ  หน้าอาคารเรียนวิทยาลัยนครราชสีมา
เวลา  14.00  น.   กิจกรรม “สร้างรอยยิ้มประทับใจรับน้องใหม่ด้วยใจรัก” (ฐานละไม่เกิน 20 นาที)
เวลา  17.00 น.   เริ่มเข้าร่วมงาน  เฟรชชี่ไนท์ปาร์ตี้ NMC ปลอดเหล้า 2013 ณ ลานสระบัว วิทยาลัยนครราชสีมา
เวลา  17.30 น.   พิธีเปิดโดยท่านอธิการบดี  นายฉลอม  อินทกุล
เวลา  17.45 น.   การแสดงของ รุ่นพี่สาธารณสุข ปี2
เวลา  21.00 น.   เสร็จกิจกรรม
     
หมายเหตุ
1. การแต่งกายของบุคลากร และนักศึกษา
พิธีไหว้ครู
- คณะผู้บริหาร สวมชุดครุยวิทยะฐานะ
- คณาจารย์ / เจ้าหน้าที่  สวมชุดสูทวิทยาลัย เสื้อด้านในสีสุภาพ
- นักศึกษา สวมชุดนักศึกษาตามระเบียบสถาบัน
     
กิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า
- คณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ชุดวอร์มวิทยาลัยฯ/หรือชุดสุภาพ
- นักศึกษาใหม่ สวมเสื้อสีดำ กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ
     
2. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
     

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบท้าย


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 28 มิ.ย. 56 ]   
เรื่อง   ประกาศ แจ้งนักศึกษาผู้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกชั้นปีเข่าร่วมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ แจ้งนักศึกษาผู้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมลำตะคอง เวลา 08.00 – 12.00 น. ทางงานกองทุนเพื่อการศึกษาได้จัดการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการกู้ยืม ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข่าร่วมกิจกรรมในวันเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง และ มีผลต่อการกู้ยืมในปีต่อไป

(**ยกเว้นปี 4 ที่ต้องไปฝึกงาน**)


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 18 ต.ค. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศ การเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560

ประกาศ การเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 สถานที่ อ.ปากช่อง อ. วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 สถานที่ อ.อุทุมพรพิสัย อ.ขุขันธ์ อ.กันทรารมย์ อ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 18 ต.ค. 60 ]   
เรื่อง   ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560
ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 29 ก.ค. 60 ]   
เรื่อง   แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี เปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 104 A ชั้น 1
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 22 มิ.ย. 60 ]   
เรื่อง   นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ
จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 104 A ชั้น 1
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 17 มิ.ย. 60 ]   
เรื่อง   ธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี
จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ทางธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีให้นำ //สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้าน//มาเพื่อเปิดบัญชี ในเวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 104A ชั้น 1
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 17 มิ.ย. 60 ]   
เรื่อง   แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan

จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan ได้ที่งานกองทุนฯ ห้องอำนวยการ ชั้น 1 ตั้งแต่ วันนี้ – 20 พ.ย. 59 และบันทึกค่าเล่าเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 59 เท่านั้น


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 04 พ.ย. 59 ]   
เรื่อง   กำหนดการส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน กยศ. นักศึกษารายเก่า – รายใหม่

ประกาศ

กำหนดการ

กิจกรรม

วัน พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกคน ส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน

วัน เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2559

งานกองทุนฯ จะทำการสัมภาษณ์ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาใหม่ที่ยืนแบบคำขอกู้เรียบร้อยแล้ว

 

 

ประกาศ

นักศึกษารายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 ทำการบันทึกกรอบวงเงินประจำปี 2559
ภาคเรียนที่ 1 (ปริ้นใบลงทะเบียน)

  1. นักศึกษารหัส 56 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559
  2. นักศึกษารหัส 57 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559
  3. นักศึกษารหัส 58 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559

 วัน ที่ 26 – 27 สิงหาคม 2559

นักศึกษารายเก่า – รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ( ปริ้นสัญญาการกู้ยืมเงิน )

 วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559
  (เวลา 09.00 – 10.00 น.)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายใหม่ ทำการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ที่วิทยาลัยนครราสีมา)

  1. สำเนาบัตรประชาชน  2 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ฉบับ

 วัน อาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.

วันที่ 7 – 8 กันยายน 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1   -  ปริ้นใบลงทะเบียน
-  บันทึกกรอบวงเงิน


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 11 ส.ค. 59 ]   
เรื่อง   แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ
งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง แจ้งกำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ขั้นตอน กำหนดการ
1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ปริ้นส่งงานกองทุน จำนวน 1 แผ่น 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง
31 ธันวาคม 2558
2. ผู้กู้ยืมนำใบแจ้งหนี้การลงทะเบียนเรียนมาบันทึกวงเงินค่าเล่าเรียนตามใบแจ้งหนี้ลงทะเบียนเรียน ปริ้นส่งงานกองทุน 2 แผ่น 7 มกราคม 2559 ถึง
31 มกราคม 2559
หมายเหตุ หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในระบบ สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือผ่าน facebook ของกองทุนฯ ชื่อ กองทุน กยศ. วิทยาลัยนครราชสีมา  

Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 28 ต.ค. 58 ]   
เรื่อง   กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่)
กำหนดทำสัญารอบที่ 1 สำหรับนักศึกษารหัส 56 (รายใหม่) และรหัส 53-54-55 (รายใหม่) กองทุน กยศ  และ กองทุน กรอ.
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่
1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ รอบที่  1

- ผู้กู้รายใหม่ รหัส 53-54-55

- ผู้กู้รายใหม่ กยศ. รหัส 56  ทุกสาขา/กรอ.

- นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อขอรับหนังสืออนุมัติกู้ยิม เพื่อนำไปเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2556

- บอร์ดงานกองทุน

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- www.nmc.ac.th

2.นักศึกษาที่มีรายชื่อ Print out สัญญา กยศ. หรือ กรอ. จำนวน  2 แผ่น หน้า - หลัง วันที่ 10-16  กรกฎาคม  2556 - www.studentloan.or.th
3.เข้าประชุมเพื่อเขียนสัญญา โดยเตรียมเอกสารดังนี้
  • สัญญา  2  ขุด   (หน้า-หลัง)
  • สำเนาบัตรประชาชน  ผู้กู้และผู้ค้ำ 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ 2 ชุด
  • สำเนาหน้าปกสมุดบัญชีฯ ผู้กู้ 2 ชุด
  • (เอกสารผู้ค้ำอาจนำมาวันเซ็นสัญญาได้)

วันพุธที่ 17  กรกฎาคม 2556  

เวลา 15.30 น.

- ห้องเรียนรวมใหญ่  104 A
4.ประชุมผู้ปกครองและเซ็นค้ำประกัน การกู้ยืม กยศ./กรอ.

วันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม  2556

-รับบัตรคิว เวลา0 8.30 น.

-เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
- ห้องเรียนรวมใหญ่ 104 A

รหัส 56 ผู้กู้รายใหม่ และ รหัส 53-54-55 รายใหม่ ครั้งที่ 1  ทำสัญญากู้ยืมในปีการศึกษา  2556

วันเสาร์ที่   27  กรกฎาคม  2556
กิจกรรม เวลา สถานที่
นักศึกษาและผู้ปกครองลงทะเบียนพร้อมรับบัตรคิวในการทำสัญญา(แจกเฉพาะเวลานี้เท่านั้น) 08.00-8.30 น. - ห้องเรียนรวมใหญ่ 104 A
ชมวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยนครราชสีมา 08.30-9.00 น.
พิธีเปิด 09.00-09.30 น.
ผู้ปกครองและศึกษาพบผู้บริหารวิทยาลัย 09.30-10.00 น.
ทำสัญญากู้ยืม 10.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ   ขอความร่วมมือจากนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมตามกำหนดการ


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 05 ก.ค. 56 ]   
เรื่อง   ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษาต่างประเทศ

คุณสมบัติ
1. เพศชาย หญิง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ/อังกฤษธุรกิจ/อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
5. หากเป็นเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหาร

Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 13 พ.ย. 62 ]   
เรื่อง   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 30 ส.ค. 61 ]   
เรื่อง   ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประจำคณะเทคนิคการแพทย์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ


1. จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (หากสำเร็จการศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน พอใช้
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสารได้ดี
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี

Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 26 ก.ค. 61 ]   
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 3 อัตรา
คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ประจำ วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 24 ส.ค. 60 ]   
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สังกัดสำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา
สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สังกัดสำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 19 ก.ค. 60 ]   
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์และเลขานุการ ประจำคณะสารสนเทศศาสตร์

ด้วยวิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ และพนักงานสายสนับสนุนตำแหน่งเลขานุการ คณะสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 15 มี.ค. 59 ]   
เรื่อง   รับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นสายวิชาการ จำนวน 21 อัตรา

ด้วยวิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ ดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 3 อัตรา ดาน์วโหลดรายละเอียด

2. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา ดาน์วโหลดรายละเอียด

3. คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จำนวน 11 อัตรา ดาน์วโหลดรายละเอียด

4. คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ดาน์วโหลดรายละเอียด


ใบสมัครงาน ดาน์วโหลด


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 09 ก.ค. 58 ]   
เรื่อง   รับสมัครโปรแกรมเมอร์ (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย

2.วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

3.สามารถใช้โปรแกรม VB.Net,VC.Net, ASP.NET, SQL Programming, PL/SQL Programming

4.มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Object Oriented Programming และ UML

5.เคยพัฒนาระบบ Windows Application หรือ Web Application(ASP.Net) ในลักษณะ Client-Server

6.สามารถทำงานเป็นทีมได้ และพร้อมเปิดรับข้อแนะนำจากผู้ร่วมงาน

7.เชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทัศนคติที่ดี


เงินเดือน

- ตามตกลง

*หมายเหตุ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษครได้ที่

สมัครได้ที่

ฝ่ายบุคคล วิทยาลัยนครราชสีมา ชั้น8 โทร 044-466111 ต่อ 828
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 12 ก.ย. 56 ]