โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่กิจกรรม เปิดโลกทัศน์ สัมผัสเมืองโคราช

กิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่กิจกรรม เปิดโลกทัศน์ สัมผัสเมืองโคราช

รายละเอียดกิจกรรม :