กิจกรรม : ท่านอธิการบดี รับโล่ โครงการใจอาสาบริจากโลหิต60ล้าน ซีซี. เดอระมอลล์ครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม :