กิจกรรม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2560

รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม : อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0" นที่ 1 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา