กิจกรรม : กิจรรมซ้อมแผนดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

รายละเอียดกิจกรรม :