กิจรรมซ้อมแผนดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

กิจกรรม : กิจรรมซ้อมแผนดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

รายละเอียดกิจกรรม :