กิจกรรม : โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สีน้ำเงิน-ทอง (รับน้องปลอดเหล้า) และกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์บัณฑิตยุคใหม่ ศตวรรษที่ 21

รายละเอียดกิจกรรม : สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลันครราชสีมาได้จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สีน้ำเงิน-ทอง (รับน้องปลอดเหล้า) และกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์บัณฑิตยุคใหม่ ศตวรรษที่ 21 ขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคา 2560 ณ บริเวณพื้นที่ในสถาบัน