กิจกรรม : อบรมธรรมศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียดกิจกรรม : อบรมธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ขั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องโชคชัย (103A-104A) วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา