กิจกรรม : พิธีรับเข็มและมอบเสื้อกาวน์คณะสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศตร์สุขภาพ

รายละเอียดกิจกรรม :