กิจกรรม : โครงการอบรมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามภูมิภาค

รายละเอียดกิจกรรม :