กิจกรรม : พิธีทำบุญ และผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมาปราศัย เนื่องในวันครบรอบ ๑๕ ปี แห่งการสถาปนา วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมา / อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมา ผศ.ดร.ธณิศร ยืนยง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ ๑๕ ปี แห่งการสถาปนา วิทยาลัยนครราชสีมา และรับฟังการปราศัยจากท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาต และ รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี