กิจกรรม : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 7-8 กันยายน 2562 วิทยาลัยนครราชสีมาได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 จากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เบญศิริมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววงศ์เสถียร และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตใส คล่องพยาบาล