กิจกรรม : วันรพี คณะนิติศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม : ด้วยวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป้นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฏหมายไทย" เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อระบบศาลยุติธรรมและวงการกฏหมายไทย คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา จึงได้เข้าร่วมในพิธีเทิดพระเกียรตินี้ด้วย