กิจกรรม : อบรมคุณธรรม จริยธรรม คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2555

รายละเอียดกิจกรรม : อบรมคุณธรรม จริยธรรม คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2555 วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมโชคชัย ชั้น 1 โดย อาจารย์ฉลอม อินทกุล