กิจกรรม : อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่สร้างความประทับใจ ปีการศึกษา 2555

รายละเอียดกิจกรรม : อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่สร้างความประทับใจ ปีการศึกษา 2555 วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมโชคชัย ชั้น 1 โดย อาจารย์ พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์