กิจกรรม : อบรมการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555

รายละเอียดกิจกรรม : อบรมการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ห้องประชุมเทพสถิต ชั้น 8 โดย อาจารย์ วิเชียร พันธ์เครือบุตร และอาจารย์พิชชานาถ เงินดี