กิจกรรม : อบรมบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2555

รายละเอียดกิจกรรม : อบรมบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2555 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมเทพสถิต ชั้น 8 โดย อาจารย์ พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์ และ อาจารย์ บัญชา วิทยอนันต์