กิจกรรม : NMC บุคลากรสัมพันธ์ 2013

รายละเอียดกิจกรรม : วิทยาลัยนคราชสีมาได้การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและการจักฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญและรางวัลสมนาคุณ การประกวดร้องเ้พลงของบุคลากร