กิจกรรม : พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552-2555

รายละเอียดกิจกรรม :