กิจกรรม : นิติสัมพันธ์ 2556

รายละเอียดกิจกรรม : คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมนิติสัมพันธ์ขึ้นในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ และได้รับเกียรติจากอธิการบดีในกล่าวกล่าวเปิดงาน ในกิจกรรมครั้งมีทั้งอาจารย์และนักศึกษาภายในจากคณะทั้ง 2 สาขาวิชา (สาขานิติศาสตร์ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์) ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบเข้าร่วม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมีดังต่อไปนี้ 1) เพื่อรำลึกถึง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ครูกฎหมายของประเทศไทย 2) เพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรม ประดับเข็มตราชู สัญญาลักษณ์คณะนิติศาสตร์ 3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์ และ นักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมแข่งกีฬา สาขานิติศาสตร์ และ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 4) เพื่อสร้างความสามัคคีของนักศึกษาในคณะนิติศาสตร์ และยังเป็นกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะด้วย