กิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

รายละเอียดกิจกรรม : ชมรมค่ายสร้างสรรค์เยาวชน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ "รณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก" ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2556 ณ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า และโรงเรียนบ้านไชยมงคล จ.นครราชสีมา